Prejsť na obsah

Zvyšovanie úrovne vzdelania v IT oblasti žiakov základných a stredných škôl na oboch stranách hranice

NÁZOV PROJEKTU   Zvyšovanie úrovne vzdelania v IT oblasti žiakov základných a stredných škôl na oboch stranách hranice

SKRATKA PROJEKTU   SKHU IT EDUCATION

LOGO PROGRAMU

             

ODKAZ NA FOND   Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
MIESTO REALIZÁCIE   Košice, Miškolc

CELKOVÉ NÁKLADY
Celkové výdavky projektu: 340 079,08 €, z toho financovanie zo Zdrojov EÚ 289 067,22 € a ŠR 34 007,08 €
Výdavky pre partnera Mesto Košice: 125 941,00 €, z toho financovanie zo Zdrojov EÚ 107 049,85 € a ŠR 12 594,10 €

PROGRAM Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

PRIJÍMATEĽ
Lead partner: Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným
Partneri projektu:
Mesto Košice
Észak-Magyarországi Informatikai Management Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie digitálnych kompetencií a zručností študentov základných a stredných škôl v Košickom kraji (KSK) a Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župe (B-A-Z).
Cieľ projektu plánujeme dosiahnuť prostredníctvom:
1. Zriadenie interaktívnej učebne na Slovensku.
2. Investícií do digitálnej infraštruktúry nákupom súprav LEGO SPIKE Education a súprav LEGO WeDo 2 pre základné a stredné školy z Maďarska a Slovenska ako inovatívnej formy vzdelávania v oblasti IT.
3. Organizácie seminárov a školení pre učiteľov s cieľom aktívneho využívania LEGO Education počas vyučovacieho procesu, čím sa zvyšuje ich digitálna spôsobilosť.
4. Organizáciou kurzov robotiky, súťaží a letného tábora pre študentov.

OPIS PROJEKTU
Digitálne technológie ovplyvňujú náš každodenný život a majú obrovský vplyv na trh práce a na prácu ľudí. V dnešnom svete sa na trhu práce stále viac vyžadujú špecializované digitálne zručnosti. Košický kraj a Boršodsko-Abovsko-Zemplínska župa čelia rovnakým výzvam, ktorými sú: priepasť v oblasti digitálnych zručností, vysoký podieľ negramotných ľudí v oblasti digitálnych technológií , nízka úroveň digitálnych kompetencií , na školách existujú zastarané vyučovacie metódy a ich digitálna infraštruktúra nie je dostatočná. Počet IT podnikov v obidvoch regiónoch je dosť vysoký, no napriek tomu v oboch regiónoch dominuje výrazný „únik mozgov“, ktorý je zapríčinený aj slabými väzbami medzi študentmi a potenciálnymi zamestnávateľmi v regiónoch.

AKTIVITY PROJEKTU
• Projektové riadenie
• Komunikácia
• Spoločný rozvoj operačnej infraštruktúry
• Inštitucionálna spolupráca a školenie trénerov
• Zvyšovať vedomosti študentov v oblasti IT

VÝSTUPY PROJEKTU/ BENEFITY
Prvú časť tvorí obstaranie a nákup súpravy LEGO® SPIKE® Education a súprav LEGO WeDo 2 pre študentov základných a stredných škôl na Slovensku a v Maďarsku s cieľom zvýšiť inštitucionálne kapacity základných a stredných škôl v Košickom samosprávnom kraji a v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe. Druhá časť spočíva vo vytvorení interaktívnej triedy v Košiciach s odbornou zárukou slúžiacou pre základné a stredné školy z Košického samosprávneho kraja. Vytvorenie nového interaktívneho priestoru (učebne) pre deti pomôže pri výučbe inovatívnych foriem výučby IT. Učebňa bude slúžiť pre základné a stredné školy a bude podporovať rozvoj IT zručností u detí na základných a stredných školách a stimuluje ich záujem o technologické a automatizačné procesy, ktoré sa v oblasti výroby čoraz viac rozširujú. Zároveň budú priestory ponúknuté profesionálnym lektorom, ktorí pôsobia v oblasti IT LEGO vzdelávania v Košiciach a jeho zdrojov. Táto aktivita dúfa v posilnenie inštitucionálnej spolupráce a školenie školiteľov. Vytvorenie mentorstva medzi školami bude slúžiť na zlepšenie prepojenia a vzájomného učenia sa medzi strednými školami, základnými školami, zamestnávateľmi a verejnými orgánmi. Semináre sa budú organizovať pre učiteľov a malé a stredné podniky. Cieľom workshopov je zlepšenie vzdelávania, ktoré bude odrážať potreby podnikov. Učitelia tiež získajú lepší obraz o tom, ako pracovať so študentmi podľa potrieb podnikov a to absolvovaním odborných školení na LEGO education SPIKE a WEDO 2.0 a robotických kurzov po dobu 8 mesiacov.
Cezhraničné súťaže pre základné a stredné školy pomôžu zvýšiť ich vedomosti v oblasti IT robotiky. Počas projektu sa uskutočnia 2 súťaže (jedna na Slovensku a jedna v Maďarsku) a robotický letný tábor pre študentov s cieľom zintenzívniť prácu s LEGO, kde maďarskí študenti prídu do Košíc s cieľom navštíviť košickú interaktívnu učebňu.

ZAČIATOK REALIZÁCIE   05/2021
UKONČENIE REALIZÁCIE   10/2022
TYP PROJEKTU   Neinvestičný
FÁZA REALIZÁCIE   V realizácii

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
WWW.SKHU.EU 

/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/