Koronavírus - rady a usmernenia 6.-12. marec 2020

 Mesto Košice je v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 v kontakte s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (RÚVZ). Ak to bude potrebné, podľa ich rozhodnutia alebo na základe požiadavky RÚVZ bude zvolaný Krízový štáb mesta, resp. v zmysle platnej legislatívy bude kvôli ohrozeniu verejného zdravia vyhlásená mimoriadna situácia. Mesto sa v súvislosti s výskytom tohto vírusu riadi aj usmernením hlavného hygienika SR. Bez nariadení štátnych inštitúcií však mesto môže vykonávať len preventívne opatrenia na magistráte, školách a školských zariadeniach, mestských podnikoch a ďalších organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V prípade potreby sme však pripravení v tejto veci okamžite konať.

 

Čo sa už urobilo a aké opatrenia platia v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu v meste Košice?
 
Mesto Košice sa dôkladne pripravilo na všetky aspekty v súvislosti so šírením koronavírusu na Slovensku. Na tomto mieste nájdete po jednotlivých dňoch všetky informácie o aktivitách mesta Košice v spolupráci s mestskými podnikmi a viacerými štátnymi inštitúciami.
 

Mesto Košice 9.4.2020 oficiálne spustilo špeciálnu webovú stránku https://korona.kosice.sk/ . Nielen obyvatelia metropoly východu na nej budú môcť nájsť všetky potrebné informácie o živote v meste a obmedzeniach, ktoré boli prijaté v rámci preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu.

 

1. - 6. apríl 2020

23. - 31. marec 2020

 

13. - 22. marec 2020
 
 
12.marec 2020
 

Predpoludním sa konalo zasadnutie protiepidemiologickej komisie v rámci Krízového štábu mesta Košice. V rámci neho bolo prijatých viacero opatrení.

- primátor vyzval všetkých riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, v ktorých ešte v týchto dňoch prebiehal vyučovací proces, aby na piatok a pondelok udelili všetkým svojim zamestnancom a žiakom riaditeľské voľno. Po popoludňajšom rozhodnutí Centrálneho krízového štábu SR budú potom od pondelka 16. marca na nasledujúcich 14 dní zatvorené všetky školy.

- na magistráte mesta sa už od dnešného predpoludnia nemusia zdržiavať zamestnanci, ktorí patria do niektorej z rizikových zdravotných skupín, tehotné ženy alebo seniori vo veku nad 60 rokov. Všetci z nich odteraz pracujú z domu.

- od piatka 13. marca bude vstup na magistrát mesta Košice vrátane Kancelárie prvého kontaktu ako aj do mestských podnikov pre verejnosť z preventívnych zdravotných dôvodov uzatvorený. Väčšina zamestnancov mesta, mestských podnikov a ďalších inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice bude takisto pracovať z domu. Riaditelia mestských podnikov dostali za úlohu zabezpečiť náhradný režim prevádzky s čo najnižším počtom zamestnancov vo svojich budovách.

- pre zamedzenie šírenia vírusov bolo na magistráte mesta, vo všetkých mestských podnikoch a ďalších organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vydané nariadenie o okamžitom zákaze používanie vzduchotechniky a klimatizácie. Rovnaké opatrenie bolo prijaté aj v prostriedkoch MHD. 

- pre udržanie akcieschopnosti Mestskej polície dnes primátor mesta uvoľnil finančné prostriedky na dokúpenie respirátorov FFR2 a rúšok pre všetkých jej príslušníkov v priamom výkone služby, ktorí budú v nasledujúcich dňoch vykonávať hliadky v teréne.

- do konca marca sú zrušené aj zasadnutia komisií mestského zastupiteľstva. Na apríl sa má v prípade súhlasu členov Mestskej rady posunúť aj jej zasadnutie. V takom prípade sa s najväčšou pravdepodobnosťou zmení aj termín nasledujúceho rokovania mestského zastupiteľstva, ktoré je naplánované na 23. apríla.

- od soboty 14. marca prechádza Dopravný podnik mesta Košice na víkendový režim. V praxi to bude znamenať, že aj počas pracovných dní bude MHD premávať podľa cestovných poriadkov, ktoré platia počas voľných dní (soboty, nedele, štátne sviatky). Všetky vozidlá MHD budú každý deň prechádzať celoplošnou dezinfekciou, aby sa pre cestujúcich v najvyššej možnej miere obmedzilo riziko prenosu vírusu.

- aj naďalej sú až do odvolania zakázané všetky spoločenské, kultúrne a športové podujatia v pôsobnosti mesta. Knižnica pre mládež mesta Košice je pre svojich detských čitateľov úplne uzavretá. Areál košickej ZOO síce otvorený bude, ale návštevníci nebudú môcť navštíviť ani jeden z vnútorných pavilónov zoologickej záhrady. Takisto Psychosociálne centrum bude musieť obmedziť činnosť a uzavrieť svoj denný stacionár. 

- stredisko sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej od piatka 13. marca pozastavuje výdaj a poskytovanie obedov pre seniorov z mestských častí. Na Verejnom cintoríne a v Krematóriu si občania vybavia len nevyhnutné úkony týkajúce sa pochovávania a vybavovania pohrebov. Platí, že do vybavovacej miestnosti bude môcť vstúpiť len jedna osoba a to tá, ktorá vybavuje pohreb. Uzatváranie nájomných zmlúv a iných úkonov bude Správa mestskej zelene ako správca oboch pietnych miest vykonávať až po odvolaní mimoriadnych opatrení.

- všetky otázky občanov týkajúcich sa fungovania mesta Košice počas súčasnej krízovej situácie zodpovedia pracovníci novozriadeného špeciálneho call centra Magistrátu mesta Košice na telefónnom čísle 6419 100, resp. e-maili pomoc@kosice.sk Každý deň bude na podnety občanov  

 
11. marec 2020
 
Po konzultáciách s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) sa rozhodlo, že:
- pri hromadných akciách nad 10 osôb bude obmedzená prevádzka všetkých klubov, telocviční, tréningov, kultúrno – spoločenských podujatí
- bolo upresnené uzatvorenie Knižnice pre mládež
- obmedzila sa činnosť Psychosociálneho centra.
 
Bol zvolaný Krízový štáb mesta, na ktorom sa predovšetkým hovorilo prebiehajúcich opatreniach v súvislosti s prevenciou šírenia nákazy. Predstavitelia vedenia mesta zodpovedali aj na všetky otázky, ktoré sa týkali prevencie a dodržiavania zákazov a odporúčaní vydaných mestom a RÚVZ v predchádzajúcich dňoch.  
 
10. marec 2020
 
Bolo vydané nariadenia primátora mesta pre zamestnancov mesta o vyplnení čestného prehlásenia, že zamestnanec vedome neprišiel do, styku s osobou ohrozenou vírusom.
 
Do praxe vstúpilo aj usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe.
 
V ňom je uvedené, že osoba, ktorej bola nariadená izolácia, je povinná:
- sledovať svoj zdravotný stav a v prípade problémov telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára
- zostať v domácej izolácii alebo v izolácii v zdravotníckom zariadení podľa rozhodnutia hygienikov
- zdržať sa sociálnych kontaktov
- zdržať sa cestovania
- zdržať sa účasti na výučbových aktivitách
- zdržať sa pracovnej činnosti.
 
9. marec 2020
 
Primátor mesta vydal pokyn riaditeľom školských zariadení o využití vlastnej právomoci na uzatvorenie škôl.
 
V rovnaký deň vydal primátor aj príkaz pre pracovníkov Mestskej polície Košice a začal platiť príkaz  na vykonanie hygienicko – protiepidemických opatrení pre orgány samosprávy, organizácie zriadené mestom, organizátorov akcií, ktoré organizuje mesto.
 
V ňom je uvedený:
- zákaz vykonávať verejné zhromaždenia na území mesta
- zákaz všetkých kultúrno-spoločenských a športových podujatí s vyššou koncentráciou ľudí
- zákaz školských exkurzií, zájazdov, výletov a akcií s vyššou koncentráciou detí
- zákaz návštev v zariadeniach sociálnych služieb.
 
7. marec 2020
 
Konalo sa zasadnutie hygienicko – protiepidemickej komisie v rámci Krízového štábu mesta Košice. Na základe odporúčaní košického RÚVZ bol schválený zákaz vykonávať verejné zhromaždenia na území mesta, zákaz všetkých kultúrno-spoločenských a športových podujatí s vyššou koncentráciou ľudí, zákaz školských exkurzií, zájazdov, výletov a akcií s vyššou koncentráciou detí a zákaz návštev v zariadeniach sociálnych služieb platný k 9. marcu 2020.
 
Úrad verejného zdravotníctva vydal rozhodnutie, v ktorom od 10. marca 2020 až do 23. marca 2020 zakazuje všetkým fyzickým osobám, podnikateľom a právnický osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy.
 
Zároveň nariadil opatrenia všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v SR, aby bezprostredne po návrate do SR oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotníckej starostlivosti. Okrem toho nariadil poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby obyvateľov, ktorí sa v období od 10. marca 2020 vrátili z pobytu na území Číny, Južnej Kórey, Iránu a Talianska, rozhodol o ich izolácii v domácom prostredí na dobu 14 dní.
 
6. marec 2020
 
Ústredný krízový štáb rozhodol s účinnosť od 9. marca 2020 o:
- zákaze návštev vo všetkých nemocniciach
- zákaze všetkých školských exkurzií mimo územia SR
- zákaze návštev v domovoch sociálnych služieb
- zákaze návštev v detských domovoch
- meraní teploty cestujúcim na letiskách
- zaslaní SMS obyvateľom na území SR a v zahraničí s odporúčaním na zníženie rizika šírenia koronavírusu.

 

Viac informácií je dostupných na stránke RÚVZ v sekciiCOVID-19”:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

 

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE