Prejsť na obsah

KPK - Informácie pre občanov týkajúce sa správy majetku mesta

Oddelenie právne a majetkové / Referát nakladania s majetkom - správa majetku

 

Informácie pre občanov

  

Nájomné zmluvy

 

Objekty a nebytové priestory Mesto Košice prenajíma formou obchodnej verejnej súťaže. Minimálna cena prenájmu je stanovená na základe Pravidiel prenajímania majetku mesta Košice a určovania minimálnej výšky nájomného (úplne znenie Pravidiel je uvedené na www. kosice.sk). Mesto Košice v prípade vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže uvádza podmienky na webovej stránke mesta.

Pozemky Pozemky mesto Košice prenajíma na základe žiadosti. V písomnej žiadosti je potrebné uviesť predmet nájmu (pozemok, parcelu, ktorú si chce žiadateľ prenajať s vyznačením parcel. č., výmery), žiadateľa (PO - obch. meno, sídlo, IČO; FO - meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu)účelu nájmu a navrhovanú výšku nájmu.

Základné prílohy k žiadosti:

 1. kópia katastrálnej mapy s vyznačením predmetu nájmu
 2. stanovisko Útvaru hlavného architekta k nájmu
 3. stanovisko MČ
 4. doklad o právnej subjektivite (výpis z OR, živnostenský list, stanovy atď.)

Špecifické prílohy podľa účelu nájmu:

 1. stanovisko Správy mestskej zelene v Košiciach ak ide o prenájom pozemku na ktorom sa nachádza verejná zeleň
 2. stanovisko Útvaru správy komunikácií Košice, ak ide o prenájom pozemku za účelom výstavby komunikácií, resp. osadzovania reklamných zariadení pri komunikáciách
 3. stanovisko Dopravnej polície, ak ide o prenájom pozemku za účelom osadenia reklamného zariadenia pri komunikáciách

Minimálna cena nájomného za prenájom pozemkov je stanovená Pravidlami prenajímania mesta po odsúhlasení v Komisii MZ na predaj a prenájom majetku mesta Košice
 

Vecné bremená

 

Zmluvu o zriadení vecného bremena mesto Košice uzatvára na základe písomnej žiadosti. Cena za zriadenie vecného bremena je stanovená na základe odporúčania Komisie MZ na predaj a prenájom majetku mesta Košice.

V písomnej žiadosti o zriadenie vecného bremena je potrebné uviesť predmet vecného bremena (pozemok, parcel. č., katastrálne územie, dotknutá výmera v m2), žiadateľa (PO - obch. meno, sídlo, IČO; FO - meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu), účel, dobu a navrhovanú cenu za zriadenie vecného bremena.

Základné prílohy k žiadosti:

 1. kópia katastrálnej mapy s vyznačením dotknutých pozemkov
 2. stanovisko Útvaru hlavného architekta
 3. stanovisko MČ

Špecifické prílohy podľa účelu vecného bremena:

 1. situácia so zakreslením inžinierskych sietí s ich grafickým označením
 2. geometrický plán v prípade zriadenia vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí, následne porealizačné zameranie
 3. stanovisko Útvaru správy komunikácií Košice v prípade zriadenie vecného bremena na komunikácie
 4. v prípade uloženia inžinierskych sietí pod teleso komunikácie - povolenie na zvláštne užívanie komunikácií a prekopávkové povolenie Útvaru správy komunikácií Košice
 5. stanovisko Správy mestskej zelene v Košiciach v prípade zriadenia vecného bremena na pozemkoch na ktorých sa nachádza verejná zeleň

 

Reštitučné nároky

 

Uvedenú problematiku upravuje zákon č. 161/2005 Z.z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam. Reštitučný nárok oprávnenej osoby je možné uplatniť do 30.04.2006 na základe písomnej výzvy. Nárok sa uplatňuje u povinnej osoby - mesto Košice.
V písomnej výzve na vydanie nehnuteľnosti je potrebné uviesť predmet navrátenia (pozemok, parc. číslo, katastrálne územie, výmera, budova, súpis. číslo), spôsob prechodu nehnuteľnosti na štát, označenie oprávnenej osoby, resp. právneho nástupcu oprávnenej osoby.

Prílohy k výzve na vydanie:

 1. právny titul prechodu nehnuteľnosti na štát alebo obec
 2. kópia katastrálnej mapy s vyznačením dotknutých nehnuteľností
 3. písomná identifikácia dotknutých nehnuteľností, LV
 4. doklad preukazujúci právne nástupníctvo oprávnenej osoby
 5. výpis z pozemno-knižnej vložky na dotknuté nehnuteľnosti
 6. stanovisko UHA k vydaniu dotknutej nehnuteľnosti

 

Majetko-právne vysporiadania

Majetko-právne vysporiadanie je potrebné uplatniť na základe písomnej výzvy. V písomnej výzve je potrebné uviesť identifikáciu nehnuteľnosti (pozemok, par. č., katastrálne územie, výmera, budova, súp. č.), označenie žiadateľa, preukázanie vlastníckeho vzťahu žiadateľa k dotknutej nehnuteľnosti, navrhovaný spôsob vysporiadania (nájomná zmluva, kúpna zmluva, vecné bremeno). V prípade kúpnej zmluvy je potrebné uviesť navrhovanú kúpnu cenu, v prípade nájomnej zmluvy navrhovanú výšku nájomného, v prípade vecného bremena navrhovanú cenu za zriadenie vecného bremena s uvedením doby trvania.