Prejsť na obsah

Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice

Materiál „Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice“ je kľúčovým materiálom, ktorý je požadovaný Riadiacimi orgánmi pri čerpaní prostriedkov z EŠIF (Európskych štrukturálnych a investičných fondov) v programovom období 2014 – 2020 v rámci zapájania sa do proce¬sov financovania verejnej dopravnej infraštruktúry a infraštruktú-ry jednotlivých subsystémov (komu¬nikačná sieť, MHD, cyklotrasy, pešie zóny a pod.).

Strategický dokument definuje budúce potreby mesta Košice v oblasti dopravnej infraštruktúry a je pre mesto Košice komplexným strategickým dokumentom vymedzujúcim základné strednodobé ciele v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry, stanovujúcim priority rozvoja a identifikujúcim opatrenia a zdroje na ich dosiahnutie.

Cieľom SRD je systematizovať problematiku dopravy vo vzťahu k súvisiacim právnym predpisom, vo vzťahu k celoštátnym, regionálnym a medzinárodným koncepciám rozvoja dopravy a najnovším trendom v danej oblasti s prihliadnutím na potreby a potenciál mesta Košice.

Mesto Košice dokumentom: „Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice“, má spracovaný strategický podporný dokument v súlade s ustanoveniami § 5 stavebného zákona, ktorý bude slúžiť ako podklad pre po¬drobné riešenie otázok územného rozvoja dopravy a ktorý bude podkladom pre spracovanie nového územného plánu mesta Košice. Strategický dokument a jeho časť Plán udržateľnej mestskej mobility /PUM/ je v súlade s Akčným plánom, cieľmi a opatreniami schváleného Programu rozvoja mesta Košice na roky 2015-2020.

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach dňa 12.9. 2016 uznesením č. 494 schválilo Stratégiu rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice.Prílohy

1. PDF 9,6 MB Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice Plán udržateľnej mobility /PUM/ - Záverečná správa