Články

Zoznam aktuálnych článkov

Rozhodnutie o umiestnení stavby verejnou vyhláškou „Obytný súbor BD-Panoráma 6“ v Košiciach Pre navrhovanú činnosť „Obytný súbor BD-Panoráma 6“ bolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vydal v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2020/011707 zo dňa 23.03.2020 (právoplatné dňa 22.06.2020), z ktorého vyplýva, že navrhovaná činnosť sa nebude ďalej posudzovať. Citované právoplatné rozhodnutie Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je uverejnené na webovej sídle orgánu, ktorý ho vydal (www.enviroportal.sk).

Túlavý pes

26.11.2021
Túlavý pes bez majiteľa, Železiarenská č.5. Košice