Prejsť na obsah

Články

Zoznam aktuálnych článkov

Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením pre stavbu stavby s názvom : „Polyfunkčný súbor Popradská – 1. ETAPA“ v rozsahu stavebných objektov SO 104 BD/B a SO 105 BD/C na pozemkoch KN-C parcelné čísla 119/1 a 120/1, katastrálne územie Terasa, v Košiciach, na ulici Popradskej, v MČ Košice – Západ, povolenej na základe stavebného povolenia vydaného tunajším stavebným úradom Mestom Košice, pracoviskom Košice - Západ, Tr. SNP č.48/A, Košice pod č.MK/A/2019/09647-09/II/VIR dňa 14. augusta 2019 (právoplatným dňa 28. októbra 2019),
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice (ďalej len „ÚHK") na I. polrok 2022 bol schválený na základe Uznesenia č. 830 z XXVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 16. 12. 2021. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na I. polrok 2022 bol zverejnený dňa 30. 11. 2021 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Kolaudačné rozhodnutie časti stavebného objektu: SO - 08 Spevnené plochy (v rozsahu pre Halu 2 – 1. etapa), stavby: „Logistické haly Pereš, Košice“
Mesto Košice v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 777 Mestského zastupiteľstva v Košiciach vyhlasuje dobrovoľnú zbierku
Stavebný úrad zverejňuje na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle (www.kosice.sk) kópiu návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu s názvom : „Modernizácia Výrobne asfaltových zmesí Veľká Ida, Skanska SK a.s.“, vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých Zároveň oznamujeme, že právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú zmenu činnosti bolo vydané v zisťovacom konaní Ministerstvom životného prostredia SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č.1, Bratislava pod č. 6375/2021-1.7/ed, 16429/2021, 16431/2021-int. dňa 25. marca 2021 (právoplatné dňa 29. apríla 2021) a je uverejnené na webovom sídle orgánu ktorý ho vydal : https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/modernizacia-vyrobne-asfaltovych-zmesi-velka-ida-skanska-sk-
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením pre stavbu s názvom : „Polyfunkčný súbor Popradská – 1. ETAPA“ v rozsahu stavebných objektov SO 101 BD/A1, SO 102 BD/A2, SO 103 BD/A3 a SO 106 Objekt podzemnej garáže/G na pozemkoch KN-C parcelné čísla 119/1 a 120/1, katastrálne územie Terasa, v Košiciach, na ulici Popradskej, v MČ Košice – Západ, povolenej na základe stavebného povolenia vydaného tunajším stavebným úradom Mestom Košice, pracoviskom Košice - Západ, Tr. SNP č.48/A, Košice pod č.MK/A/2019/09647-09/II/VIR dňa 14. augusta 2019 (právoplatným dňa 28. októbra 2019)
Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie stavby „Retail 2 – stavba pre maloobchod, Obytný súbor NT3“, vo vzťahu ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydal dňa 16.09.2015 rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3 – 2015/030901, právoplatné 6.10.2015, z ktorého vyplýva že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA. Údaje o navrhovanej činnosti sú sprístupnené na stránke : http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-nt3-kosice
Zverejnenie kópie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby pod názvom: "Hala Cassosport - modernizácia a dostavba" a zároveň oznámenie, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3-2019/006307 zo dňa 28.02.2019 (právoplatné dňa 08.04.2019), je zverejnené na webovom sídle MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia