Články

Zoznam aktuálnych článkov

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby v súlade s ust. § 88 ods. 1 písm. b/ a ust. § 88a stavebného zákona, podľa vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Rozhodnutie o povolení zmeny časti stavby pred jej dokončením, podľa ust. § 68 stavebného zákona, po prerokovaní žiadosti stavebníka podľa ust. § 68 ods. 2 stavebného zákona a v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov konania, ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície za zabezpečenie prístupu k bráne.