Generel umeleckých diel, objektov drobnej architektúry a reklamných, informačných a propagačných zariadení na území Mestskej pamiatkovej rezervácie Košice a jej ochranného pásma

Mestská pamiatková rezervácia a jej ochranné pásmo tvoria centrálny mestský priestor. V tejto lokalite je problematika umiestňovania objektov drobnej architektúry, či reklamných prvkov riešená a posudzovaná v špecifických nárokoch, najmä v zmysle ochrany historickej architektúry, charakteristických uličných pohľadov, ako aj z dôvodov prijatej koncepcie odstraňovania bariér na verejných priestoroch mesta pre slabozrakých, nevidiacich a inak zdravotne postihnutých občanov. Cieľom generelu je vytvoriť nástroj pre koncepčné rozmiestnenie týchto prvkov a reguláciu ich počtu na území Mestskej pamiatkovej rezervácie a jej ochranného pásma.

Územno-plánovací podklad je zverejnený na pripomienkovanie. Lehota na podávanie pripomienok je predĺžená do 12.mája 2019. Pripomienky je možné zaslať na adresu: UHA mesta Košice, MMK, Tr. SNP 48/A, 040 11  Košice alebo elektronickou poštou na adresu miroslav.mizak@kosice.sk. V pripomienke musí byť uvedené meno a priezvisko podávateľa ako aj jeho úplná poštová adresa. Kvôli zjednodušeniu komunikácie odporúčame uviesť aj adresu elektronickej pošty alebo telefón pripomienkujúceho. Po uplynutí lehoty budú pripomienky zadávateľom vyhodnotené v spolupráci so spracovateľom. Na základe vyhodnotenia a pokynov zadávateľa bude materiál bude upravený do výslednej podoby.