Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca na Základnej škole Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice

ZÁKLADNÁ  ŠKOLA  Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice

 V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

 

Základná škola Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice

Kontakt: lnovo@centrum.sk 055 / 62 52 961

Kategória pedagogických zamestnancov:  učiteľka II. stupňa základnej školy

                                                                       aprobácia telesná a športová výchova  

 

Počet pracovných miest :     1 pracovné miesto (100 % úväzok)

 

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • profesijný životopis
  • motivačný list
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:

  • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
  • potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti

 

Iné doplňujúce údaje:

Pracovný pomer na dobu určitú: do 31.08.2021, s možnosťou predĺženia pracovnej zmluvy.

Nástup do zamestnania: 01.09.2020

Iné požiadavky:

Profesionalita, zodpovednosť. 

Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať elektronicky na e-mail: lnovo@centrum.sk do 12.08.2020 do 12:00 hod.

Riaditeľstvo ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky. Na osobný pohovor si vyhradzujeme právo pozvať nami vybraných uchádzačov.

O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač písomne (mailom) informovaný.

Mgr. Ľudmila Medvecová – riaditeľka

+421 55 62 52 961

Základná škola Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice