Informácia o voľnom pracovnom mieste - ZŠ Gemerská 2, 040 01 Košice

Informácia o voľnom pracovnom mieste
 
 
V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 84, zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Gemerská 2, 040 01 Košice
Kontakty: 055/625 1978  
zsgemerska@gmail.com

Kategória pedagogických zamestnancov: Vychovávateľ/vychovávateľka
Podkategória pedagogických zamestnancov: Vychovávateľ/vychovávateľka v ŠKD

Kvalifikačné predpoklady:
Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Platové podmienky: 
úväzok: 40% 743,00€ - alikvotná časť platu

pracovná zmluva na dobu určitú – do 31.8.2020 s možnosťou predĺženia

Zoznam požadovaných dokladov:
- Žiadosť o prijatie do zamestnania 
- Profesijný životopis 

- Súhlas so spracovaním osobných údajov

Po vyzvaní bude potrebné doložiť ďalšie doklady
- Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 
- Lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti 


Nástup do zamestnania ihneď

Ďalšie informácie:
- Žiadosti zasielať do 12.9.2019 elektronicky:
zsgemerska@gmail.com, prípadne osobne
- Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.


Košice 6.9.2019

Mgr. Štefan Koľ
riaditeľ školy