Kvalita vody v prírodnom kúpalisku ,,Plážové kúpalisko Jazero“ - Oznam

Dňa 14. 08. 2018 boli zamestnancami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach odobraté vzorky vôd na kúpanie z viacerých odberných miest prírodného kúpaliska ,, Plážové kúpalisko Jazero", a to:

• vzorka 1. "Pláž"
• vzorka 2. "Medzi ostrovom a poloostrovom"
• vzorka 3. "Pri nástupe na vodné lyže"

Vo vzorkách vôd bol, okrem iných ukazovateľov, analyzovaný biologický ukazovateľ — cyanobaktérie. Laboratórnymi analýzami boli stanovené hodnoty cyanobaktérií v jednotlivých vzorkách vôd nasledovne:

• vzorka 1. "Pláž": 40 000 buniek/ml
• vzorka 2. "Medzi ostrovom a poloostrovom"": 36 500 buniek/ml
• vzorka 3. "Pri nástupe na vodné lyže: 40 500 buniek

Ani v jednej analyzovanej vzorke nebolo zistené prekročenie medznej hodnoty cyanobaktérií stanovenej vo vyhláške MZ SR 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkovych plôch, priestorov a zariadení na prírodnom a na umelom kúpalisku (100 000 buniek/ml).

Podľa pokynov pre monitoring a Štátny zdravotný dozor v kúpacej sezóne 2018 vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky — hlavným hygienikom Slovenskej republiky č. OHZP/3590/11969/2018 zo dňa 17. 05. 2018 sa aj napriek tomu, že nebola prekročená limitná hodnota siníc stanovená platnou legislatívou, odporúča pre citlivú čast populácie - pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom nekúpať sa vo vode, ktorej laboratórna hodnota cyanobaktérií je v rozmedzí 20 000 až 100 000 buniek/ml. U dospelých zdravých osôb sa táto kvalita vody na kúpanie považuje za prípustnú.