Lom Hradová – rozšírenie ťažby


M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E

Košice, 14.02.2018
MK/A/2018/ 08702-2

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 12.02.2018 mu bola ako dotknutej obci doručená „Správa o hodnotení“ navrhovanej činnosti:

„Lom Hradová – rozšírenie ťažby“
k.ú. Čermeľ, MČ Košice - Sever

Navrhovateľ, EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, predložil na MŽP SR podľa § 31 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), správu o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti.

Správa o hodnotení navrhovanej činnosti ako aj všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii prvého kontaktu, pracoviska KPK č. 5 (referát životného prostredia a energetiky) každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. po dobu jedného mesiaca od zverejnenia – 30 dní t.j. do 14.03.2018. Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k činnosti na Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, najneskôr do 30 dní odo dňa tohto zverejnenia.

Verejné prerokovanie podľa § 34 ods. 2 zákona sa uskutoční dňa 07.03.2018 o 14.00 hod. v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, v zasadačke C - 205, 2. poschodie. Pozvánka a oznámenie pre občanov sú umiestnené na tejto úradnej tabuli ako aj na internetovej stránke mesta www.kosice.sk.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky