Materská škola, Trebišovská 11, Košice

Materská škola, Trebišovská 11, Košice

V zmysle §11a ods. 1 zákona NR  SR č. 390/2011 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:

Materská škola, Trebišovská 11, 040 11 Košice

Kontakt:        055/6444246           0948 302 604

                       mstrebisovska11@centrum.sk

 

Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ/ka

Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie 

Kvalifikačné predpoklady: 

minimálne ukončené odborné  vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy  

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov s ohľadom na dĺžku praxe podľa predložených dokladov vo výške funkčného platu minimálne 612,50 €.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • doklady o nadobudnutom vzdelaní (overená kópia)
 • u samostatného pedagóga Rozhodnutie o absolvovaní adaptačného programu začínajúceho pedagogického zamestnanca,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

od úspešného uchádzača budú ďalej požadované:

 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa v MŠ (nie staršie ako 3 mesiace)
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti 

Iné požiadavky:

 • ovládanie štátneho jazyka
 • hra na hudobný nástroj
 • bezúhonnosť - na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov sa budú údaje overovať len u úspešného uchádzača.

Doplňujúce informácie:

 • pracovný pomer s predpokladaným nástupom 1.9.2019
 • žiadosť, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov je možné podať poštou, osobne alebo elektronicky na e-mail: mstrebisovska11@centrum.sk do 22. 7. 2019.

Na základe predložených dokumentov budú na osobný pohovor prostredníctvom e-mailu/telefónu pozvaní iba vybraní uchádzači. 

-predpokladaný termín osobného pohovoru je 25.8.2019

Košice 9.7.2019                                                                Mgr. Alena Bukovská

                                                                                              riaditeľka školy

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle školy www.mstrebisovska.webnode.sk.