Mesto chce predĺžiť platnosť parkovacích kariet rezidentom

V metropole východu sa v rámci opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu neplatilo medzi 1. aprílom až 31. májom 2020 za parkovanie. V súlade so zákonom o civilnej ochrane a vládou vyhlásenej mimoriadnej situácii to na návrh primátora mesta Jaroslava Polačeka (nezávislý) koncom marca schválilo zastupiteľstvo. Cieľom bolo obmedziť počty ľudí v električkách a autobusoch a uprednostniť osobnú dopravu na úkor MHD. Ďalším dôvodom bolo zjednodušiť prístup do centra mesta pre tých, ktorí nezištne pomáhali nielen seniorom, ale aj ďalším ľuďom z ohrozených skupín obyvateľstva. 

Spomínané opatrenie prinieslo najmä v posledných dňoch jeho platnosti ťažkosti rezidentom, ktorí mohli mať problém zaparkovať vo svojej lokalite. Primátor mesta v rámci kompenzácií pre túto skupinu obyvateľov predloží na júnové mestské zastupiteľstvo návrh na zmenu Všeobecno-záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Do VZN by sa s účinnosťou od 15. júla 2020 malo zaviesť prechodné ustanovenie, ktorého poteší mnohých držiteľov parkovacích kariet z radov motoristov.  

Nová bezplatná parkovacia karta môže byť vydaná najviac na dva mesiace

"Držiteľ parkovacej karty má nárok na vydanie novej bezplatnej parkovacej karty rovnakej kategórie na dobu, ktorej dĺžka je zhodná s počtom dní, počas ktorých trvala platnosť predchádzajúcej parkovacej karty v období od 1. apríla 2020 do 31. mája 2020, ak držiteľ parkovacej karty bude spĺňať podmienky na jej vydanie karty podľa tohto nariadenia. Prvý deň platnosti novej parkovacej karty nadväzuje na posledný deň platnosti predchádzajúcej karty. V rámci novely VZN pribudne aj možnosť výberu lokality v prípade tzv. hraničných obytných jednotiek, bezplatná zmena EČV pri dočasnej nemožnosti užívať vozidlo, zjednoduší sa aj preukazovanie užívania motorového vozidla na súkromné účely a sprehľadnia sa aj administratívne poplatky," skonštatoval primátor. 

Doplnil, že v septembri by sa do spomínaného VZN mohli dostať aj zmeny ohľadom parkovania pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. „Máme za sebou viaceré stretnutia s rôznymi občianskymi združeniami, ktoré zastupujú zdravotne znevýhodnených občanov. Verím, že im nájdeme také riešenie, aby mohli byť všetci spokojní.“

Taxikári nemusia platiť za parkovanie, ktoré počas pandémie nevyužívali

Mesto pripravilo úľavy aj pre taxislužby s vyhradenými parkovacími miestami nachádzajúcimi sa v centrálnej mestskej zóne, ktoré v rámci opatrení pre zamedzenie šírenia koronavírusu nemohli celkom 51 dní poskytovať svoje služby.

Prevádzkovatelia taxislužieb musia platiť daň za užívanie verejného priestranstva, keďže majú v centrálnej mestskej zóne vyhradených spolu 44 vyhradených parkovacích miest. Na rokovaní Finančného krízového štábu mesta sa rozhodlo, že od 16. marca do 5. mája 2020 im táto daň bude odpustená. Rozpočet mesta vyjde toto opatrenie na 8000 eur.

Taxislužby musia najneskôr do konca júla na košickom magistráte podať oznámenie o zániku daňovej povinnosti počas obdobia pandémie

Za toto obdobie je možné v zmysle platnej legislatívy upustiť od povinnosti úhrady dane za zaujatie verejného priestranstva. Stane sa tak na základe oznámenia daňovníka o zániku daňovej povinnosti za obdobie, keď taxi-služba nemohla byť v prevádzke. Taxislužby musia najneskôr do konca júla na košickom magistráte podať oznámenie, v ktorom uvedú deň skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

„Musia v ňom uviesť deň, odkedy na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva nemohli vykonávať svoju podnikateľskú činnosť. Rovnako je potrebné oznámiť aj deň začatia užívania verejného priestranstva po otvorení prevádzok taxislužieb. Ak si nepodajú oznámenie, daň im nemôže byť upravená,“ priblížila postup vedúca referátu daní a poplatkov magistrátu mesta Košice Tatiana Moleková.