Mesto Košice zrovnoprávni deti z rôznych druhov škôl a školských zariadení, budú dostávať rovnaké príspevky

Nerovnaké zaobchádzanie pri rozdeľovaní financií, ktoré doteraz dávalo mesto Košice na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení u rôznych typov zriaďovateľov, sa začne od nového školského roka 2019/2020 postupne odstraňovať.

Kým doteraz dostávali súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia v Košiciach len zákonné minimum - 88 percent - v porovnaní z normatívmi škôl  a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, od 1. septembra 2019 sa tieto rozdiely budú postupne upravovať tak, aby o ďalšie dva roky nebol pri poskytovaní finančných prostriedkov medzi nimi žiaden rozdiel.

Nárast u súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení  bude predstavovať po 4 percentá v každom školskom roku, rozdelenie normatívov sa tak zrovnoprávni v školskom roku 2021/22. Rozhodli o tom poslanci Mestskej rady, ktorý na návrh primátora mesta Jaroslava Polačeka (nezávislý) prijali uznesenie, aby poslanci Mestského zastupiteľstva na svojom júnovom rokovaní schválili zmenu VZN mesta č. 139 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia.  

88-percentný normatív sa do roku 2021 postupne zvýši na plnú sumu 

Návrh na zmenu VZN sa týka navýšenia finančných prostriedkov na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia pre neštátnych zriaďovateľov škôl a školských zariadení o 4 % s účinnosťou od 1. 9. 2019, z dôvodu postupného zrovnoprávnenia financovania škôl a školských zariadení na území mesta Košice.

„Metropola východu nemôže deliť žiakov a učiteľov do dvojakej kategórie tak, že jedni z nich budú dostávať 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení a ďalší plný normatív. Keďže si nemyslíme, že deti a zamestnanci škôl by mali byť znevýhodňovaní tým, do akej školy chodia, navrhli sme zmenu VZN, ktorá ich zrovnoprávni. Som rád, že s tým súhlasila Mestská rada a verím, že rovnako sa rozhodnú aj poslanci zastupiteľstva,“ uviedol primátor mesta Jaroslav Polaček.

Skutočná výška poskytnutých finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku celkovo 83 škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných poskytovateľov pre celkovo 56 zriaďovateľov bude závisieť od počtu detí a žiakov, od výšky podielových daní v danom kalendárnom roku a od nárastu mzdových nákladov v zmysle platnej legislatívy. Podľa predbežných prepočtov by zrovnoprávnenie všetkých druhov škôl malo v nasledujúcich troch rokoch vyjsť mestský rozpočet na niečo vyše milión eur.