Prejsť na obsah

Mesto zverejnilo aktualizáciu stratégie dopravy s viacerými ambicióznymi cieľmi

Nové električkové trate na Sídlisko Ťahanovce, do novej zástavby na Aničke, či potreba nového mosta z Masarykovej ulice cez železnicu a Hornád s vyústením na Prešovskej ceste. Vybudovanie prestupného terminálu Sever neďaleko obchodného centra Tesco Extra pri Hlinkovej ulici, odporúčanie na ďalšie rozširovanie siete elektrickej dopravy vrátane prepravy hybridnými parciálnymi trolejbusmi. ​Návrh riešenia dopravy v niektorých oblastiach s horšou dostupnosťou k linkám MHD pretrasovaním niektorých z nich do týchto lokalít alebo novými linkami na zavolanie, tak ako ich poznáme zo zahraničia.

Nová koncepcia parkovacej politiky zameraná najmä na zlepšenie parkovania rezidentov, lepšia priechodnosť mesta pre peších a cyklistov. Prepojenie Americkej triedy s Magnezitárskou ulicou pre kratšie cestovanie v prostriedkoch MHD zo Sídliska Ťahanovce počas rannej dopravnej špičky. Aj takéto ambiciózne ciele, ktorých realizácia by mala nastať medzi rokmi 2024 - 2050 sú zverejnené v čiastočnej aktualizácii Stratégii rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice.

Uplynulý rok sa Mesto Košice spolu s kolektívom riešiteľov zo spoločnosti NDCon okolo projektanta Jana Kašíka pustilo do čiastočnej aktualizácie dokumentu Stratégia dopravy a dopravných stavieb mesta Košice (SRD) z roku 2015, ktorého súčasťou je aj Plán udržateľnej mobility (PUM). Potreba aktualizácie tohto dôležitého strategického dokumentu vznikla na základe spoločenských a legislatívnych zmien, intenzívneho územného rozvoja, vývoja dopravy s dôrazom na jej ekologizáciu ako aj podpory zdieľaných foriem dopravy v nadväznosti na linky MHD.

Svoj názor vyjadrilo takmer 1500 ľudí z mesta a okolia

Zohľadňuje aj vývoj dopravy v uplynulých šiestich rokoch a pripravovaný rozvoj mesta v nasledujúcich desaťročiach. Do prípravy analýzy sa mohla zapojiť nielen odborná verejnosť, ale aj všetci užívatelia dopravy v Košiciach, ktorí na jeseň minulého roka vyplnili dotazník. V ňom 1472 respondentov z mesta a jeho okolia odpovedalo na viaceré otázky týkajúce sa skvalitnenia všetkých foriem dopravy v meste a pripojilo aj vlastné podnety k zlepšeniu dopravnej obslužnosti v metropole východu.  

Aktualizovaný dokument stanovuje ciele a priority v oblasti rozvoja dopravy a dopravnej infraštruktúry, a to až do roku 2050, a popisuje konkrétne opatrenia a zdroje, ktoré sú potrebné na ich dosiahnutie. Stratégia zároveň poslúži ako podklad pre riešenie územného rozvoja dopravy a spracovanie nového Územného plánu mesta Košice.

Hlavnými cieľmi aktualizovaného dokumentu je rozvoj a optimalizácia mestskej hromadnej dopravy (MHD) a jej zapojenie do integrovaného dopravného systému (IDS) upokojovanie dopravy na území mesta a v obytných zónach ​zavádzaním zón s maximálnou povolenou rýchlosťou 30 km/hod., obytných, školských zón, peších zón, či bicyklovej cesty ​ako aj úpravami uličných priestorov. Veľký dôraz sa takisto kladie na aktualizáciu návrhu statickej dopravy a riešenie cyklistickej a pešej infraštruktúry.

Rozšíri sa preferencia električiek a autobusov

V rámci verejnej dopravy je prioritou zosúladiť MHD s budúcim urbanistickým rozvojom mesta a prijať opatrenia na jej zlepšenie. Jedným z navrhovaných spôsobov ako zrýchliť a zatraktívniť MHD má byť zavádzanie a rozšírenie preferencie vozidiel MHD na hlavných dopravných tepnách v meste. Zároveň podľa vyťaženosti jednotlivých trás je navrhnuté zriadenie tzv. BUS pruhov v mestských častiach Staré mesto, Sever, Západ, Šaca a na sídliskách KVP a Dargovských hrdinov.

Ďalšími strategickým plánmi v oblasti hromadnej dopravy sú zmeny v linkovom vedení MHD, rozvoj siete električkových tratí, alebo Obnova elektrickej siete pre napájanie elektrických cestných vozidiel. V rámci nej sa napr. v roku 2024 plánuje obnova trakčných meniarní, nákup aspoň 10 kusov hybridných parciálnych trolejbusov a sprevádzkovanie bývalej trolejbusovej linky č. 71 v elektrickej trakcii. Ekologizácia verejnej dopravy v zmysle sprísnenej legislatívy EÚ má pokračovať naprieč celým mestom v ôsmych etapách a v MHD prinesie postupné rozširovanie elektrického pohonu na úkor klasických autobusov.  

Prioritou má byť zlepšenie podmienok pre cyklistov a chodcov

Cyklistická doprava by sa podľa dopravnej stratégie mala stať vhodnou alternatívou k automobilovej doprave. Na to, aby ľudia presadli z automobilov, je potrebné vytvoriť vhodné podmienky pre cyklistov a chodcov. Pripravených je až 71 opatrení na podporu rozvoja cyklistickej infraštruktúry v meste.

Ich cieľom je cyklistické prepojenie mestských častí, napojenie mesta na vonkajšiu cyklistickú sieť v okolí mesta najmä na EuroVelo 11, či rozširovanie možností na parkovanie a odloženie bicyklov. Pre chodcov v meste sú pripravené návrhy nových prepojení, ktoré zlepšia ich komfort. Sú medzi nimi napríklad chodníky medzi Novou Terasou a Kuzmányho sídliskom, Popradskou a UNLP (Novou nemocnicou) alebo zo sídliska Dargovských hrdinov cez Nižnú úvrať na Prešovskú cestu.    

Vyjadriť sa môže aj verejnosť

Na príprave sa stratégie aktívne podieľali zástupcovia Magistrátu mesta Košice, ÚHA, mestských častí, DPMK, Košického samosprávneho kraja (KSK), spoločnosti IDS Východ aj odborná verejnosť. Stratégia sa v súčasnosti nachádza v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (tzv. SEA - Strategic Environmental Assessment). Otázky s ňou súvisiace môže verejnosť v meste adresovať na srd@kosice.sk Po zapracovaní pripomienok a ukončení procesu SEA bude aktualizovaný dokument predložený do Mestského zastupiteľstva.