Mesto zverejnilo na pripomienkovanie Návrh Akčného plánu Programu rozvoja Košíc na roky 2019-2021

Mesto Košice predkladá na verejné pripomienkovanie návrh Akčného plánu Programu rozvoja mesta Košice na roky 2019-2021, ktorý bol vypracovaný ako súbor investičných a neinvestičných  projektových zámerov mesta Košice  na roky 2019-2021.

Akčný plán predstavuje smerodajný dokument pre plánovanie rozvojových aktivít a realizáciu projektových zámerov  v meste na obdobie troch rokov. Tento dokument je  zostavený podľa  8 programových oblastí Programu rozvoja mesta Košice 2015 - 2020 (2025), jeho cieľov a opatrení.

Rozdelenie podľa zdrojov

Finančné vyjadrenie projektových zámerov je  rozdelené podľa zdrojov  financovania na vlastné (financovanie za Mesto Košice a organizácie v jeho pôsobnosti), zdroje EÚ a národné, resp. iné (cudzie zdroje napr. dotácie, granty alebo zdroje iných subjektov).

Projektové zámery na rok 2019  sú v súlade so schváleným programovým rozpočtom mesta Košice  na rok 2019. Projektové zámery na roky 2020 – 2021 sú zostavené na základe požiadaviek jednotlivých oddelení a referátov Magistrátu mesta  Košice  a mestských podnikov. Tento akčný plán bude podkladom pre zostavenie rozpočtu mesta na nasledujúce roky.   

Pripomienky do 31. augusta

„Od verejnosti očakávame pripomienkovanie Akčného plánu ako aj návrhy na ďalšie  projektové zámery, ktoré budú v súlade s Programom rozvoja mesta Košice a  prispejú  k ďalšiemu rozvoju mesta. Záujemcov o zaslanie pripomienok a návrhov na projektové zámery by sme poprosili, aby tak urobili emailovej adrese akcnyplan@kosice.sk do 31.8. 2019. Pri zapracovaní  nových projektových zámerov  sa bude prihliadať na  finančné možnosti mesta ako aj na možnosti získania finančných prostriedkov z eurofondov alebo iných dotačných zdrojov,“ uviedol vedúci referátu strategického rozvoja Magistrátu mesta Košice Štefan Daňo. 

Link na Program rozvoja mesta Košice: https://www.kosice.sk/mesto/program-rozvoja-mesta-kosice-na-obdobie-rokov-2015-2020