Prejsť na obsah

Preventívno – bezpečnostná akcia „fajčenie“

Dňa 22. 01. 2016 hliadky Mestskej polície Košice stanice Východ realizovali v územnom obvode stanice Východ preventívno – bezpečnostnú akciu, ktorej účelom bola kontrola dodržiavania zákazu fajčenia v zmysle VZN mesta Košice č. 30/1996 o zákaze fajčenia v prístreškoch MHD a v zmysle jednotlivých ustanovení Zákona č.377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov.

Počas akcie boli zistené štyri porušenia uvedených právnych predpisov. Zistené porušenia boli riešené v zmysle Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení