Prejsť na obsah

Primátor odovzdával ceny

V Historickej radnici na Hlavnej ulici si v rámci osláv Dňa mesta Košice prevzalo 7. mája z rúk primátora mesta Richarda Rašiho 45 jednotlivcov a 9 kolektívov „Cenu mesta Košice", ale aj ceny a plakety košického primátora.

„Dovoľte mi, aby som zo srdca poďakoval vám všetkým nielen za seba, ale aj za všetkých Košičanov. Za vašu prácu a výsledky, ktoré ste v nej dosiahli na prospech celého mesta. Za to, že žijete čestne a najmä obetavo pre nás všetkých," prihovoril sa oceneným primátor Richard Raši.

Cenu mesta Košice si z Historickej radnice odnieslo 12 jednotlivcov a 3 kolektívy, cenu primátora mesta 18 jednotlivcov a 3 kolektívy a plaketu primátora 15 jednotlivcov a takisto 3 kolektívy.

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach u d e l i l o „CENU MESTA KOŠICE":
Jednotlivci:

1.Doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.,
2. Mgr. art. Ľubica Blaškovičová,
3. Ing. Jozef Bodnár,
4. Mgr. Leontin Dohovič,
5. prof. MUDr. Jozef Kafka, DrSc.,
6. František Kapcár,
7. Ing. arch. Pavol Merjavý,
8. Ing. Nadežda Mudráková,
9. MUDr. Judita Ondrejková,
10. prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.,
11. RNDr. Helena Turisová,
12. J. E. vladyka Cyril Vasiľ SJ.

Kolektívy:

1. Knižnica pre mládež mesta Košice,
2. OZ Futbalový klub Internacionáli VSS Košice,
3. Soroptimist International Club Košice

Primátor mesta Košice udelil „Cenu primátora mesta Košice":

Jednotlivci:

1.prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.,
2.Peter Bartoš,
3. Jozef Cap,
4. Mgr. Alena Csajková,
5. prof. RNDr. Juraj Černák, CSc.,
6. Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.,
7. Ing. Cyril Ďurišin,
8. Štefan Hudák, in memoriam,
9. MUDr. Karol Jutka,
10. prof. MUDr. Štefan Koval, PhD.,
11. Mgr. art. Milan Kyjovský,
12. Mgr. Boris Macko,
13. Eva Mikulová,
14. prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.,
15. prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.,
16. Jarmila Repčíková,
17. RNDr. Eva Sitášová, PhD.,
18. Ing. Vladimír Urban.

Kolektívy:

1.Klinika hematológie a onkohematológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice,
2. Oáza – nádej pre nový život, n.o.,
3. Operátori ZZS – Krajského operačného strediska záchrannej zdravotnej služby v Košiciach.

Primátor mesta Košice udelil „Plaketu primátora mesta Košice":

Jednotlivci:

1. Zlata Antaliková,
2. Ing. Ján Baláž, PhD.,
3. Ing. Ján Bartko,
4. Mgr. Eleonóra Blašková,
5. Veronika Cmárová,
6. PaedDr. Jozef Čorba,
7. PhDr. Daniela Džuganová,
8. Ladislav Graban,
9. Peter Iľko,
10. RNDr. Jozef Kupka, DrSc.,
11. PhDr. Ingrid Orgonášová,
12. Ing. Ján Sudzina,
13. Mgr. Danica Šalatová,
14. PaedDr. Tatiana Švecová,
15. Ján Tóth.

Kolektívy:

1.Florbalový oddiel FbO Florko Košice,
2. Kolektív IPA Územnej úradovne Košice,
3.OZ Vráťme deťom šport do Košíc.

Cena mesta Košice sa udeľuje za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti.

Cenu primátora mesta Košice udeľuje primátor mesta obyvateľom mesta s trvalým pobytom na území mesta za ich záslužnú činnosť v prospech samosprávy mesta a rozvoja mesta.

Plaketu primátora mesta môže udeliť primátor za aktívnu činnosť v orgánoch samosprávy mesta plaketu s erbom mesta ako morálne ocenenie za významný podiel na rozvoji mesta a za prácu v orgánoch mesta.

––––– ÷ ––––

Profily ocenených sú uložené v prílohe

Prílohy