Svetový deň civilnej ochrany

Medzinárodná organizácia civilnej ochrany ustanovila 1. marec ako Svetový deň civilnej ochrany s cieľom upriamiť pozornosť širšej verejnosti na úlohy civilnej ochrany a bezpečnosti a na úlohy pri riešení i odstraňovaní náhlych nepredvídateľných udalostí, mimoriadnych udalostí, pri ochrane života a majetku ľudí a životného prostredia. 

„Bezpečnosť ľudí sa dá v takýchto situáciách zaistiť pripravenosťou orgánov civilnej ochrany, záchranných služieb a dobrovoľníkov v oblasti záchranárstva. Košice majú tento systém veľmi dobre prepracovaný s jasným zadefinovaním všetkých síl a prostriedkov technickej podpory krízového riadenia," uviedol primátor mesta Košice Richard Raši.

Civilná ochrana mesta je zásadnou súčasťou bezpečnosti na území mesta a je súčasťou orgánov civilnej ochrany okresu, kraja aj štátu. V Košiciach je súčasťou systému civilnej ochrany niekoľko skupín ľudí a techniky, ktoré vytvára mesto Košice. Je to prieskumná skupina, vyslobodzovacia skupina, skupina pre núdzové ubytovanie a zásobovanie, ďalej záchranná, poriadková a skupina skladov civilnej ochrany, ochranných stavieb a chráneného pracoviska. Členovia všetkých skupín sú pripravení zasahovať nielen v prípade mimoriadnych udalostí, kedy sú bezprostredne ohrozené životy a zdravie ľudí, ale aj v prípade zvláštnych udalostí a pri ochrane životného prostredia. 

„Dôležitou súčasťou civilnej ochrany mesta sú dobrovoľní záchranári. Počas povodní, po zosuvoch pôdy, prívalových dažďoch a iných mimoriadnych udalostiach preukazujú pripravenosť a schopnosť efektívne pomáhať obyvateľom mesta a blízkeho okolia, keď sa dostanú do stavu ohrozenia životov, zdravia a majetku. Aj vďaka nim sú Košice na mimoriadne udalosti dobre pripravené. Týmto ľuďom patrí poďakovanie a uznanie nás všetkých" konštatoval Richard Raši.

 

Viac informácií o civilnej ochrane na území mesta Košice sú k dispozícii na stránke www.cokosice.sk