V meste budú zmodernizované desiatky autobusových zastávok, pôjde o cca miliónovú investíciu

Projekt „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov" bude realizovaný na vybraných autobusových zastávkach MHD v intraviláne mesta Košice s vysokým počtom cestujúcich. Zahŕňa stavebné úpravy nástupných plôch a pozemných komunikácií v miestach autobusových zastávok vytvorením bezbariérového prístupu, v zmysle platnej legislatívy s prvkami pre nevidiacich, ako aj ich vybavenie označníkmi a LED informačnými tabuľami s on – line odchodmi spojov, ktoré zohľadnia reálne aj ich meškania.

Prostredníctvom projektu sa plánuje zmodernizovať 29 vybraných autobusových zastávok MHD s umiestnením 26 ks informačných tabúľ, pričom stavebné úpravy nástupíšť a pozemných komunikácií sú plánované na 21 zastávkach s nevyhovujúcim technickým stavom. Na zvyšných 8 zastávkach sú už stavebné úpravy urobené, a projektom bude doplnené len ich vybavenie oznamovacími prostriedkami formou označníkov a informačných tabúľ. Zároveň, všade tam kde je to treba, budú zastávky doplnené o bezbariérové priechody pre chodcov s prvkami pre nevidiacich a osvetlenie prechodov pre chodcov v miestach riešených nástupných plôch so zreteľom na bezpečnosť cestnej premávky.

Mestu Košice už bola schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt, uskutočnilo sa aj verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. V súčasnosti čaká Mesto Košice na „Správu o kontrole verejného obstarávania pred podpisom zmluvy" z riadiaceho orgánu pre operačný program IROP. Následne, po kladnom stanovisku, môže dôjsť k podpisu zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom. 

Modernizáciou zastávok sa dosiahne ich vysoká kvalita z hľadiska technického vybavenia, najmä súlad s platnými normami a predpismi so zreteľom na zvýšenie bezpečnosti cestujúcich, zlepšenie informovanosti a komfortu prepravy cestujúcich. Celková výška investície je 1,0 mil. Eur, pričom financovanie je riešené z prostriedkov EŠIF (európske štrukturálne a investičné fondy) a spolufinancované z vlastných zdrojov.

Zoznam vybraných zastávok

Staničné námestie: 5 nástupíšť

Námestie osloboditeľov : 3 nástupištia, obojsmerne, riešené len inf. tabule

SOŠ automobilová : 2 nástupištia, obojsmerne, smer Krajský súd riešená len inf. tabuľa

Námestie Maratónu mieru: 1 nástupište smer Mojzesova ulica

Dom umenia: 2 nástupištia, obojsmerne, smer Stará nemocnica riešená len inf. tabuľa

Krajský súd: 1 nástupište smer Moldavská ulica

OD Mier : 2 nástupištia, obojsmerne

Amfiteáter: 2 nástupištia , obojsmerne

Stará nemocnica: 1 nástupište smer Dom umenia

Nová nemocnica: 2 nástupištia, obojsmerne

Spoločenský pavilón: 1 nástupište smer SOŠ Dopravná riešená len inf. tabuľa

Zupkova, Dargovských hrdinov: 1 nástupište smer Hlinková ulica

KVP, Miestny úrad: 1 nástupište smer Moskovská trieda

Hlavná pošta: 2 nástupištia , obojsmerne, riešená len inf. tabula

Magistrát mesta Košice: 2 nástupištia, obojsmern

Železníky: 1 nástupište smer Rastislavova ulica