Prejsť na obsah

Verejná obchodná súťaž


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ


Miestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna so sídlom ul. Opátska č. 18, 040 18 Košice – Krásna, zastúpený starostom JUDr. Marekom Kažimírom

v y h l a s u j e

v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na predaj nehnuteľného majetku Mestskej časti Košice – Krásna :

  • nehnuteľnosť v katastrálnom území Krásna, pozemok parcela číslo 898 –zastavané plochy a nádvoria vo výmere 523 m² a viacúčelová budova súpisného čísla 1027.


Súťažné podmienky si možno vyzdvihnúť na sekretariáte starostu Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Krásna, ul. Opátska č. 18, 040 18 Košice – Krásna v pracovných dňoch za poplatok 50.- Sk.

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy je potrebné doručiť v zapečatenej obálke s označením „ Neotvárať – súťaž – Krásna" osobne do podateľne alebo poštou na adresu vyhlasovateľa v termíne do 31. marca 2006.

Výsledok výberu bude všetkým účastníkom súťaže oznámený písomne do 14 dní odo dňa vyhodnotenia.

Vyhlasovateľ verejnej obchodnej súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť, odmietnuť všetky predložené návrhy alebo súťaž zrušiť.