Voľné pracovné miesto - MŠ Juhoslovanská 4, Košice

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 138 /2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

 Názov a adresa zamestnávateľa:

Materská škola

Juhoslovanská 4, Košice

kontakt: msjuhoslovanska4@gmail.com

 Kategória pedagogického zamestnanca:

učiteľ

 Podkategória:

učiteľ materskej školy

 Kvalifikačné predpoklady:

požadovaný stupeň vzdelania

znalosť anglického jazyka

hra na hudobný nástroj

ovládanie práce na PC, interaktívna tabuľa

výborné komunikačné a sociálne spôsobilosti     

záujem o uplatňovanie inovačných foriem a metód práce s deťmi

bezúhonnosť

zdravotná spôsobilosť

Požadované doklady:

 Žiadosť; Profesijný životopis;Súhlas so spracovaním osobných údajov

Požadované doklady zašlite emailom na msjuhoslovanska4@gmail.com do 31.05.2020.

Platové náležitosti:

v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Nástup do zamestnania: 01.09.2020

Informácie: 0911891669, www.msjuhoslovanska.sk

 

Ing. Marcela Šterbáková

riaditeľka školy