Voľné pracovné miesto - MŠ Palárikova 22, Košice

V zmysle § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe vnútorných predpisov riaditeľka MŠ zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – hospodárka MŠ:

Názov a adresa zamestnávateľa:

Materská škola, Palárikova 22, 040 01  Košice

Pracovná pozícia voľného miesta:

Hospodárka MŠ

Voľné pracovné miesto od 02.01.2021.

Kvalifikačné predpoklady:

Úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou, zameranie ekonomického smeru je výhodou (nie je podmienkou).

Iné predpoklady: počítačové znalosti (MS Word, MS Excel, MS Outlook), základné ekonomické znalosti v oblasti elektronickej registratúry a evidencie majetku, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, komunikačné a organizačné schopnosti, zodpovednosť a dôslednosť.

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (od 5. do 6. platovej triedy a zaradenia do platového stupňa v závislosti od započítanej praxe).

Zoznam požadovaných dokladov:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Motivačný list
  • Profesijný životopis
  • Kópia dokladov o nadobudnutom vzdelaní
  • Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018
  • Čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Informácie:

Všetky požadované doklady zašlite poštou alebo môžete doručiť osobne v zalepenej obálke s označením             „Výberové konanie na pozíciu – hospodárka MŠ“

 na adresu MŠ - Materská škola, Palárikova 22, 040 01  Košice do 09.12.2020.

Telefonický kontakt: 055/678 8077, 0911 757 760

E-mail: mspalarikovake@centrum.sk

Vybraní uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor.

 

Košice, 24.11.2020                                                           Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ