Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Masarykova 19/A, Košice

V zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č.390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola, Masarykova 19/A, 040 01 Košice

Kontakt:
055/ 62 219 56
zsmasarykova@zoznam.sk

1.
Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov:

Učiteľ
1) učiteľ pre primárne vzdelávanie
2)učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk

Kvalifikačné predpoklady:

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore

Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Zdravotná a duševná spôsobilosť
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Iné doplňujúce údaje:
Voľné pracovné miesto od 01.09.2012

2.

Pozícia:
Kuchárka ŠJ

Kvalifikačné predpoklady:
Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore

Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Zdravotná spôsobilosť
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Iné doplňujúce údaje:
Voľné pracovné miesto od 27.08.2012