Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Požiarnická 3, Košice

Informácia o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola, Požiarnická 3, Košice

Kontakt:
055/72 980 42, 055/ 67 84 819

Kategória pedagogických zamestnancov:
Učiteľ

Podkategória:
Učiteľ pre sekundárne vzdelávanie, so spôsobilosťou vyučovať informatiku a techniku


Kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore podľa Vyhlášky
MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov

Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti
Súhlas so spracovaním osobných údajov


Iné doplňujúce údaje:
Pracovný pomer na dobu určitú do 31. 08. 2016 Nástup do zamestnania 24. 08. 2017
Pracovný úväzok 100%


Košice, 07. 07. 2015

PaedDr. Antónia Mündelová
riaditeľka školy