Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Slobody 1, Košice

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

Názov a adresa zamestnávateľa:  Základná škola  Slobody 1, 040 11 Košice

Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ

Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ druhého stupňa základnej školy

Aprobácia: Dejepis  -  Geografia

 alebo    v kombinácii    Dejepis -  Výtvarná výchova,   Dejepis -  Anglický jazyk 

Počet pracovných miest: 1 pracovné miesto; úväzok 100%

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe

Zoznam požadovaných dokladov: 

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • štruktúrovaný profesijný životopis
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • motivačný list
  • doklady o nadobudnutom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných  údajov

Od úspešného uchádzača budú ďalej požadované:

  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, nie staršie ako 3 mesiace
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Znalosť práce s PC:  EduPage, Internet, Office, Teams

Doplňujúce informácie:

    pracovný pomer na dobu určitú  s možnosťou  predĺženia

    pracovný úväzok: 100%

    požadované doklady je možné doručiť poštou, osobne alebo elektronicky na e-mail: riaditelka@zsslobody.eu    do  25.3.2023

    na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači

    nástup do zamestnania: 1.4.2023

 

Kontakt:        0911 220 763, 055/6438665