Voľné pracovné miesto - ZŠ Starozagorská 8, KE

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:                          Základná škola, Starozagorská 8, Košice

Kategória voľného pracovného miesta:               vychovávateľ v Školskom klube detí

Začiatok pracovného pomeru:                               od 1. novembra 2021

Úväzok:                                                                    100%

Dĺžka pracovného pomeru:                                 počas zastupovania rodičovskej dovolenky

 

Kvalifikačné predpoklady:

Vychovávateľ - podľa §1 ods. 1 písm. c) Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „Vyhláška č. 1/2020 Z.z.“), ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení:

 

  • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, vysokoškolské vzdelania prvého stupňa, úplné stredné odborné vzdelanie:

- uvedené v Prílohe č. 3 Vyhlášky č. 1/2020 Z.z.,

 

Platové podmienky: v zmysle Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Iné požiadavky:     - rešpektujúci a láskavý prístup k deťom

                               - trpezlivosť, zodpovednosť, tvorivosť

                               - profesionalita, komunikatívnosť a osobnostná zrelosť

                               - zodpovednosť a flexibilita

                               - bezúhonnosť

                               - schopnosť pracovať v tíme.

 

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • motivačný list
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

doručiť poštou, osobne, alebo elektronicky do 27.10.2021 na adresu: info@zsstarozagorska.sk

Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

 

Po vyzvaní a po osobnom pohovore predloží úspešný uchádzač ďalšie doklady:

- potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

 

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na pohovor len vybraných uchádzačov.

 

Kontakt:                055/644 0947, 0911 982 113

                               e-mail: info@zsstarozagorska.sk

                                         www.zsstarozagorska.skKošice 22.10.2021
PaedDr. Alexander Suchan, riaditeľ školy