Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Trebišovská 10, Košice

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov. 

 

Začiatok pracovného pomeru od 1. októbra 2022

 Špeciálny pedagóg

 

Kategória

Špeciálny pedagóg

 

Kvalifikačné predpoklady

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 

Platové podmienky

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov (6. platová trieda, začínajúci PZ + dĺžka praxe podľa predložených dokladov).

 

Požadované doklady

- žiadosť,

- životopis,

- súhlas so spracovaním osobných údajov,

- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.

 

Všetky doklady je potrebné doručiť výlučne e-mailom

do 29. septembra 2022 na riaditeľstvo školy.

 

Košice 27. 09. 2022

 

Mgr. Peter Fábry – riaditeľ školy