Prejsť na obsah

Výberové konanie na funkciu policajt pre priamy výkon služby

       Z dôvodu doplnenia početných stavov vyhlasuje Mestská polícia Košice (ďalej len MsP Košice) výberové konanie na funkciu policajt pre priamy výkon služby. Pre zaradenie do výberového konania musí uchádzač spĺňať nasledujúce kritéria:
- dosiahol(a) vek min. 21 rokov,
- je plne spôsobilý(á) na právne úkony,
- osobne predložil: - vyplnenú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
                              - vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT),
                              - štrukturovaný životopis,
                              - úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia,
                              - odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

Termín ukončenia výberového konania: 16.02.2007

Kontakt: Mestská polícia Košice, personálno – právny referát, Tr. SNP 48/A, Trakt C, 4. poschodie, č. dverí: 416, tel. číslo: 055/6419 404.
Zdroj: Personálno – právny referát MsP Košice