Prejsť na obsah

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa K 13 - Košické kultúrne centrá Kukučínova 2, Košice

PRIMÁTOR MESTA KOŠICE
Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa K 13 - Košické kultúrne centrá Kukučínova 2, Košice

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Ďalšie kritéria a požiadavky:

- minimálne 3 roky riadiacej praxe
- predpoklady na výkon funkcie vo verejnom záujme (§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z.)
- organizačné, komunikačné a manažérske schopnosti
- flexibilita a kreativita
- znalosť jedného cudzieho jazyka

Uchádzači musia spĺňať vyššie uvedené požiadavky.

K prihláške o výberové konanie je potrebné priložiť:
- osobný dotazník
- profesionálny životopis
- overený doklad o dosiahnutom vzdelaní
- potvrdenie o riadiacej praxi
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- písomný návrh koncepčných zámerov riadenia a rozvoja K 13 – Košické kultúrne centrá v rozsahu 2-3 strán formátu A-4

Osobný dotazník k výberovému konaniu je uložený v prílohe (dole)

Uzávierka prihlášok na výberové konanie: 30. 10. 2013

Prihlášku do výberového konania je potrebné zaslať v uvedenom termíne na adresu:

Mesto Košice
Oddelenie riadenia mestských podnikov, PO a RO
a iných organizácií s účasťou mesta
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice

Na obálku uveďte „Výberové konanie – riaditeľ K 13 - neotvárať"

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
O termíne a mieste uskutočnenia výberového konania budú uchádzači písomne informovaní.

Prílohy