Prejsť na obsah

ZEVO Košice – modernizácia a zabezpečenie prevádzkovej stability zariadenia na energetické využitie odpadov, v areáli prevádzky zariadenia na energetické využitie odpadov nachádzajúcej sa juhovýchodne od mesta Košice, v katastri mestskej časti Košice – Barca

Pre navrhovanú činnosť "ZEVO Košice – modernizácia a zabezpečenie prevádzkovej stability zariadenia na energetické využitie odpadov" bolo vydané  podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Záverečné stanovisko Ministerstvom ŽP SR pod č. 1865/2022-11.1.1/mo; 71745/2022; int.71746/2022 zo dňa 07.12.2022. 

Právoplatné záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je uverejnené na webovom sídle

ZEVO Košice – modernizácia a zabezpečenie prevádzkovej stability zariadenia na energetické využitie odpadov | Enviroportál (enviroportal.sk)

Prílohy

1. PDF 361,45 KB Návrh