ZŠ Bukovecká 17

Informácia o voľnom pracovnom mieste

 

V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o  pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.

 

Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice

Kontakt:

055/7295478 (0911 410 010)

zsbukke@centrum.sk

 

Kategória pedagogických zamestnancov:

učiteľ/ka

Podkategória:

učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie (II. stupeň ZŠ)

Kvalifikačné predpoklady:

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

študijný odbor: Slovenský jazyk a literatúra + Dejepis (prípadne Občianska náuka) v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

 

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov (od 759,00 € - 6. platová trieda, začínajúci učiteľ + dĺžka praxe podľa predložených dokladov).

 

 

 

 

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania 

Štruktúrovaný profesijný životopis

Motivačný list

Súhlas so spracovaním osobných údajov

      Doklady o nadobudnutom vzdelaní (kópia)

 

Zaslať elektronicky na adresu: zsbukke@centrum.sk

 

Po vyzvaní po osobnom pohovore predložiť ďalšie doklady:

Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti.

 

Iné doplňujúce údaje:

Pracovný pomer na dobu určitú (počas zastupovania materskej a rodičovskej dovolenky).

Nástup do zamestnania: 26. 08. 2019

Úväzok: podľa dohody (do 100%).

 

Iné požiadavky:

Profesionalita, komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť a tvorivosť.

Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.

Znalosť práce s počítačom na úrovni pokročilý.

Schopnosť pracovať v tíme.

Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce.

 

Škola si vyhradzuje právo do užšieho výberu kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

 

PaedDr. Zuzana Zajacová, riaditeľka školy

Základná škola, Bukovecká 17, Košice

0911 410 010

zsbukke@centrum.sk