Články

Zoznam aktuálnych článkov

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Rodinný dom - novostavba“ na Kameničnej ulici na pozemku KN-C parcelné číslo č. 921/2 v katastrálnom území Poľov v Košiciach s napojením na verejné inžinierske siete novozriadenými prípojkami vody, kanalizácie a el.energie,