Články

Zoznam aktuálnych článkov

Oznámenie o vykonaní štátneho stavebného dohľadu na stavbe "Obytná skupina GROT IV Košice, Radové rodinné domy O1 až O27, oporný múr, medziparcelačné múry, oplotenie“ na pozemkoch KN-C parcelné číslo 7140/66, 4718/767, 7140/115, 7140/18, 7140/21, 7140/24, 7140/27, 7140/30, 7140/113, 7140/112, 7140/109, 4718/100, 7140/106, 7140/103, 7140/118, 7140/117, 7140/71, 7140/73, 7140/76, 7140/79, 7140/81, 7140/84, 7140/87, 7140/90, 7140/93 v katastrálnom území Terasa, .