Návrh na zmenu VZN č. 157 O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice