Vedúca Archívu mesta Košice M. Hajduová získala významné ocenenie

Mária Hajduová, vedúca Archívu mesta Košice, bola koncom júna tohto roka ocenená medailou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky "Za zásluhy o rozvoj verejnej správy". Významné ocenenie bolo M. Hajduovej udelené za dosiahnuté výsledky v riadiacej práci a odborných archívnych činnostiach pri formovaní, spracúvaní a využívaní archívnych fondov, ktorými výrazne prispela k propagácii archívneho dedičstva Slovenskej republiky.

M. Hajduová zasvätila celý svoj profesný život archívnictvu. Od roku 1973 do roku 1990 pracovala ako odborná archivárka v Štátnom okresnom archíve Košice-vidiek. Od roku 1991 pracuje v Archíve mesta Košice. Jeho vedúcou sa stala v roku 2011. Historické archívne bohatstvo Košíc propaguje na výstavách a seminároch. V čase jej pôsobenia došlo k výraznému priestorovému, personálnemu a materiálno-technickému vylepšeniu podmienok práce v košickom mestskom archíve, takže v sieti verejných archívov je na Slovensku hodnotený ako jeden z najlepších.