Voľné pracovné miesta - ZŠ Drábova 3, Košice

V zmysle zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Drábova 3, Košice, 

                                                         Drábova 3, 040 23 Košice

Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 01 .10. 2021 do 30.06.2022 ( počas trvania projektu)

 

Kategória pedagogického zamestnanca: pedagogický asistent - Príloha č. 1
Kategória odborného zamestnanca: školský logopéd - Príloha č. 2

 

Zoznam požadovaných dokladov:

  1. Žiadosť
  2. Profesijný životopis
  3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
  4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Iné požiadavky: Profesionalita, zodpovednosť.
                           Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, e- mailom,  alebo osobne do 27.09.2021 do 14.00

                          

                                                                                                   Ing. Mgr. Annamária Kmiťová

                                                                                                                riaditeľka školy

V Košiciach, 23.08.2021

Prílohy

1. DOC 30 KB Príloha č.1 pedagogický asistent
2. DOC 30 KB Príloha č. 2 školský logopéd