Prejsť na obsah

Park Moyzesova / Komenského rekonštrukcia a revitalizácia zelene

NÁZOV PROJEKTU Park Moyzesova / Komenského - rekonštrukcia a revitalizácia zelene
LOGO PROGRAMU Logo ROP Logo EÚ
ODKAZ NA FOND Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA
"Investícia do vašej budúcnosti"
 
MIESTO REALIZÁCIE Košice - mesto
 
CELKOVÉ NÁKLADY 2 940 033,89 €
 
VÝŠKA NFP 2 296 843,97 €
 
OPERAČNÝ PROGRAM Regionálny operačný program, Prioritná os 7, Opatrenie 7.1
 
POSKYTOVATEĽ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
v zastúpení: Ministerstvo kultúry SR
 
PRIJÍMATEĽ Mesto Košice
 
SÍDLO PRIJÍMATEĽA Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Západ
 
CIEĽ PROJEKTU Vytvoriť zázemie pre realizáciu kultúrnych aktivít revitalizáciou parkov Moyzesová/Komenského, rozšíriť a posilniť kultúrnu infraštruktúru v súvislosti s EHMK
 
OPIS PROJEKTU Park Moyzesova sa nachádza v m.č. Staré mesto a je súčasťou ochranného pásma Mestskej pamiatkovej rezervácie Košice. Svoju dispozíciu v podobe aleje od svojho vzniku v 19 st. má doposiaľ zachovanú. Parky Komenského východ a západ patria medzi významné mestské areály historickej zelene v m.č. Košice-Sever a sú súčasťou kultúrneho dedičstva mesta. Tieto parky nie sú schopné naplniť pôvodné funkcie (estetickú, oddychovú, kultúrnu) kvôli zlému stavu zelene, poškodenému verejnému osvetleniu a zdegradovanému mobiliáru. Revitalizáciou parkov sa vytvorí multifunkčný priestor pre realizáciu kultúrnych podujatí. V parkoch bude revitalizovaná zeleň, obnovený mobiliár, rekonštruované chodníky, obnovené fontány ako symbol návratu vody a vodných prvkov do mesta, ktoré budú využívané na kultúrne účely a realizáciu aktivít v rámci pripravovanej programovej štruktúry EHMK - Košice 2013 n.o. Výstupom bude vytvorené zázemie pre realizáciu kultúrnych aktivít a posilnenie kultúrnej infraštruktúry (multižánrové podujatia, školské kultúrne aktivity, svetelné inštalácie, mediálne projekty a temporárne inštalácie).
 
AKTIVITY PROJEKTU
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie
  • Verejné obstarávanie
  • Stavebné práce: úprava a revitalizácia verejných priestranstiev, prvkov drobnej architektúry, verejnej zelene a rekonštrukcia a dobudovanie miestnej dopravnej infraštrukúry
VÝSTUPY PROJEKTU
  • revitalizácia zelene, terénne a sadové úpravy,
  • obnova mobiliáru, rekonštrukcia chodníkov,
  • obnovenie fontán,
  • vytvorenie plôch pre inštaláciu umeleckých diel,
  • rekonštrukcia verejného osvetlenia,
  • nový cyklistický chodník v parku Moyzesova.
 
ZAČIATOK REALIZÁCIE 07/2012
 
UKONČENIE REALIZÁCIE 12/2012
 
TYP PROJEKTU Investičný
 
FÁZA REALIZÁCIE Projekt ukončený
 
FOTODOKUMENTÁCIA:

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE


/Zdroj: referát projektov EÚ MMK/