Prístup k archívnym dokumentom

Kniha novoprijatych občanov

Prístup k archívnym dokumentom

Verejnosť má právo na prístup k archívnym dokumentom uloženým v archíve, ak to zákon neustanovuje inak. Prístup je umožnený vyhotovovaním rešerší, odpisov, výpisov, potvrdení, kópií, štúdiom a verejným vystavovaním archívnych dokumentov. Uskutočňuje sa na základe písomnej žiadosti žiadateľa.

Rešerše a správne informácie (odpisy, výpisy, potvrdenia a kópie) z archívnych dokumentov sa vydávajú a spoplatňujú žiadateľom na základe platných noriem a cenníkov.

Štúdium v archíve upravuje bádateľský poriadok. Bádateľom je k dispozícii študovňa archívu s kapacitou 12 miest v budove na Kováčskej ul. č. 20. Archív nepredkladá na štúdium originál dokumentu do r. 1526, nepredkladá ani archívne materiály, pri štúdiu ktorých by mohlo dôjsť k ich poškodeniu alebo zničeniu.

Obmedzenie prístupu k archívnym dokumentom má archív právo uskutočniť, ak by tým bola ohrozená bezpečnosť štátu, ohrozené práva a právom chránené záujmy žijúcich osôb, ak by hrozilo poškodenie archívnych dokumentov, ak bádateľ hrubo porušil bádateľský poriadok a ak to určujú podmienky, za ktorých boli dokumenty uložené v archíve. Obmedziť prístup môže archív aj k tým dokumentom, ktoré ešte nie sú sprístupnené odbornou archívnou pomôckou. Prístup k osobným údajom je možný až po uplynutí 90 rokov od vzniku záznamu, alebo po predložení písomného súhlasu s osvedčeným podpisom fyzickej osoby, o ktorej osobné údaje ide, alebo jeho zákonného zástupcu, ak fyzická osoba nežije.

Vystavovanie archívnych dokumentov umožňuje archív len výnimočne na základe zmluvy. Vystavovateľ musí dokumenty poistiť.


    Bádateľský poriadok
 
    Sadzobník poplatkov
 

 


Zdroj: Archív mesta Košice