Zásady používania erbu mesta Košice

Erb mesta Košice zobrazený na 4. erbovej listine z r. 1502

Zásady používania erbu: 

 

    Všeobecne záväzné nariadenie č.159: O symboloch mesta Košice
- záväzné vyobrazenie erbu, štítu erbu, vlajky a pečate mesta Košice je v prílohách VZN
 
    Štatút mesta Košice
 
 

 


Obr. Erb mesta Košice zobrazený na štvrtej erbovej listine z r. 1502 udelenej mestu Košice kráľom Vladislavom II.

Foto: Marián Krlička