Štatút mesta Košice

Aktuálna verzia Štatútu mesta Košice

(aktualizované ku dňu 26.10.2020)

 

Úplné znenie štatútu k 26.10.2020 (bez príloh; neoficiálna verzia)

Príloha č. 1 - Zoznam katastrálnych území v meste Košice

Príloha č. 2 - Popis hraníc mestských častí

Príloha č. 3 - Vyobrazenie reťaze primátora mesta Košice

Príloha č. 4 - Stanovenie minimálnej finančnej náhrady za užívanie majetku mesta

 

Štatút mesta Košice – obsah  (aktualizované k 26.10.2020)

 

Štatút mesta Košice s prílohami (vrátane zmien) vo formáte rtf   (aktualizované k 26.10.2020)

 

Schválené znenie štatútu a jeho zmien

Schválené znenie:

Štatút mesta Košice - na základe uznesenia č. 739/2017 (vrátane príloh účinný od 01.07.2017) 

 

Zmeny a doplnky:

1. zmena na základe uznesenia č. 1017/2018  (účinné 12.02.2018)

2. zmena na základe uznesenia č. 335/2020  (účinné 01.01.2020)

3. zmena na základe uznesenia č. 375/2020  (účinné 01.04.2020)

4. zmena na základe uznesenia č. 513/2020  (účinné 26.10.2020)

 

 

Úplné znenia Štatútu mesta Košice po niektorých zmenách:

Úplné znenie štatútu k 01.01.2020 (bez príloh; neoficiálna verzia) 

Úplné znenie štatútu k 01.04.2020 (bez príloh; neoficiálna verzia) 

Úplné znenie štatútu k 26.10.2020 (bez príloh; neoficiálna verzia) 

 

Poznámka: označenie „oficiálna verzia“ pri úplnom znení dokumentu znamená, že primátor vyhlásil úplné znenie dokumentu na základe explicitného splnomocnenia mestským zastupiteľstvom; naopak, úplné znenie v neoficiálnej verzii bolo vytvorené príslušným odborným útvarom MMK výlučne za účelom lepšej čitateľnosti dokumentu v znení platnom ku príslušnému dátumu.