Prejsť na obsah

Štatút mesta Košice

Aktuálna verzia Štatútu mesta Košice

(aktualizované ku dňu 12.03.2024)

 

Úplné znenie štatútu k 12.03.2024 (bez príloh; neoficiálna verzia)

Príloha č. 1 - Zoznam katastrálnych území v meste Košice

Príloha č. 2 - Popis hraníc mestských častí

Príloha č. 3 - Vyobrazenie reťaze primátora mesta Košice

Príloha č. 4 - Stanovenie minimálnej finančnej náhrady za užívanie majetku mesta

 

Štatút mesta Košice – obsah  (aktualizované k 01.03.2024)

 

Štatút mesta Košice s prílohami (vrátane zmien) vo formáte rtf a docx   (aktualizované k 01.04.2023)

 

Schválené znenie štatútu a jeho zmien

Schválené znenie:

Štatút mesta Košice - na základe uznesenia č. 739/2017 (vrátane príloh účinný od 01.07.2017) 

 

Zmeny a doplnky:

1. zmena na základe uznesenia č. 1017/2018  (účinné 12.02.2018)

2. zmena na základe uznesenia č. 335/2020  (účinné 01.01.2020)

3. zmena na základe uznesenia č. 375/2020  (účinné 01.04.2020)

4. zmena na základe uznesenia č. 513/2020  (účinné 26.10.2020)

5. zmena na základe uznesenia č. 916/2022  (účinné 07.03.2022)

6. zmena na základe uznesenia č. 994/2022  (účinné 04.04.2022)

7. zmena na základe uznesenia č. 1101/2022  (účinné 01.04.2023, okrem prechodného ustanovenia § 129d, ktoré nadobúda účinnosť dňa 01.10.2022)

8. zmena na základe uznesenia č. 357/2024  (účinné 01.03.2024)

9. zmena na základe uznesenia č. 358/2024  (účinné 12.03.2024)

 

 

Úplné znenia Štatútu mesta Košice po niektorých zmenách:

Úplné znenie štatútu k 12.02.2018 (bez príloh; neoficiálna verzia) 

Úplné znenie štatútu k 01.01.2020 (bez príloh; neoficiálna verzia) 

Úplné znenie štatútu k 01.04.2020 (bez príloh; neoficiálna verzia) 

Úplné znenie štatútu k 26.10.2020 (bez príloh; neoficiálna verzia) 

Úplné znenie štatútu k 07.03.2022 (bez príloh; neoficiálna verzia) 

Úplné znenie štatútu k 04.04.2022 (bez príloh; neoficiálna verzia) 

Úplné znenie štatútu k 04.04.2022 (s prílohami; oficiálna verzia) 

Úplné znenie štatútu k 01.10.2022 (bez príloh; neoficiálna verzia) 

Úplné znenie štatútu k 01.04.2023 (bez príloh; neoficiálna verzia)

Úplné znenie štatútu k 01.04.2023 (s prílohami; oficiálna verzia) 

Úplné znenie štatútu k 01.03.2024 (bez príloh; neoficiálna verzia)

Úplné znenie štatútu k 12.03.2024 (bez príloh; neoficiálna verzia)

 

Poznámky:

  1. Označenie „oficiálna verzia“ pri úplnom znení dokumentu znamená, že primátor vyhlásil úplné znenie dokumentu na základe explicitného splnomocnenia mestským zastupiteľstvom; naopak, úplné znenie v neoficiálnej verzii bolo vytvorené príslušným odborným útvarom MMK výlučne za účelom lepšej čitateľnosti dokumentu v znení platnom ku príslušnému dátumu.
  2. Prehľad opráv zjavných nesprávností (aktualizované ku dňu 14. 5. 2024)