Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
NÁZOV:
SKUPINA:
AUTOR:
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Oznamujem občanom, že dňa 30.1.2007 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti: „VÝROBNÁ HALA JOBELSA KOŠICE“.
Oznamujem občanom, že dňa 19.12.2006 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené záverečné stanovisko pre navrhovanú činnosť: „KOMPLEX CASSOVAR“.
Oznamujem občanom, že dňa 15.12.2006 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti: „JAZDECKÝ AREÁL amCar KOŠICE“.
Navrhovateľ Emília Bucsková - amCar, Košice, predložil Obvodnému úradu ŽP Košice v zmysle § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer činnosti „Jazdecký areál amCar Košice“.
Žiadosť vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Príprava výroby, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie na uskutočnenie stavby Odprášenie mlynice a koksu umiestnenej na pozemkoch parc. č. 166/63, 166/10, 166/37, 165, v k.ú. Železiarne, prevádzkovateľovi a stavebníkovi: U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice.
Ministerstvo životného prostredia SR oznámilo listom zo dňa 11.10.2006 č. 8983/2006-7.3/fp doručeným na mesto Košice dňa 16.10.2006, že v zmysle § 32 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je potrebné vypracovať správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Správu o hodnotení bude nahrádzať zámer činnosti „Komplex Cassovar“ navrhovateľa GLOBAL GROUP, a.s., so sídlom v Bratislave.