Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
NÁZOV:
SKUPINA:
AUTOR:
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Z dôvodu opatrení vlády SR k problematike COVID 19 (uznesenia vlády SR č. 678/2020) sa fyzické stretnutie prerokovania ZaD č. 17/2020 ÚPN HSA Košice na Magistráte mesta Košice dňa 05.11.2020 o 15:30 hod. NEUSKUTOČNÍ. Zároveň informujeme, že termín prerokovania je predĺžený do 30.11.2020.
V zmysle § 30 a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení oznamujeme, že mesto Košice ako orgán územného plánovania (podľa § 16 a § 18 stav. zákona) začalo s obstarávaním Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č.17/2020.
Mesto Košice ako orgán územného plánovania oznamuje verejnosti podľa § 20 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení prerokovanie návrhu Zadania pre Územný plán zóny „Obytná zóna Pavlova hora – Košická Nová Ves“.
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: Dreviny navrhované na výrub: 20 ks (javor, pajaseň, breza, jedľa, smrek, orech) viď tab. Výpočet spoločenskej hodnoty drevín, vypracovanej SMsZ v Košiciach – príloha žiadosti o výrub