Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 a § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zastúpené v zmysle Štatútu mesta Košice Útvarom hlavného architekta mesta Košice, zverejňuje v súlade s § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 stavebného zákona oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Košická Nová Ves, Zmeny a doplnky 2021“.
Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 a § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), oznamuje verejnosti podľa § 20 ods. 3 stavebného zákona prerokovanie návrhu Zadania pre Územnoplánovaciu dokumentáciu „Územný plán zóny Košice, obytná zóna Poľov - Pažiť.“
Mesto Košice ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) oznamuje v zmysle § 19b ods. 1 písm. a) stavebného zákona začatie obstarávania Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Košice, obytná zóna Poľov – Pažiť“.
V zmysle § 30 a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení oznamujeme, že mesto Košice ako orgán územného plánovania (podľa § 16 a § 18 stav. zákona) začalo s obstarávaním Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 19/2021.
Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 a § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zastúpené v zmysle Štatútu mesta Košice Útvarom hlavného architekta mesta Košice, zverejňuje v súlade s § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 stavebného zákona oznámenie o prerokovaní návrhu "Územného plánu zóny Košice - Šaca, IBV Kaštieľ".
Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 a § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), zverejňuje v súlade s § 19b stavebného zákona oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny „Košice – Pereš“, Zmeny a doplnky „Lokalita Krompašská“.