Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Navrhovateľ Emília Bucsková - amCar, Košice, predložil Obvodnému úradu ŽP Košice v zmysle § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer činnosti „Jazdecký areál amCar Košice“.
Žiadosť vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Príprava výroby, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie na uskutočnenie stavby Odprášenie mlynice a koksu umiestnenej na pozemkoch parc. č. 166/63, 166/10, 166/37, 165, v k.ú. Železiarne, prevádzkovateľovi a stavebníkovi: U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice.
Ministerstvo životného prostredia SR oznámilo listom zo dňa 11.10.2006 č. 8983/2006-7.3/fp doručeným na mesto Košice dňa 16.10.2006, že v zmysle § 32 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je potrebné vypracovať správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Správu o hodnotení bude nahrádzať zámer činnosti „Komplex Cassovar“ navrhovateľa GLOBAL GROUP, a.s., so sídlom v Bratislave.
Oznamujem občanom, že dňa 16.10.2006 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené oznámenie o upustení od vypracovania správy o hodnotení : „ KOMPLEX CASSOVAR
Žiadosť vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Moriace linky, ktorého súčasťou je aj konanie na uskutočnenie vodnej stavby Rekonštrukcia neutralizačnej stanice SVa umiestnenej na pozemkoch parc.č. 53/1, 53/92, 53/93, 53/23, 53/90, v k.ú. Železiarne, prevádzkovateľovi a stavebníkovi: U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
Verejnosť sa môže vyjadriť k žiadosti vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Moriace linky, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie na uskutočnenie stavby RaM Regenerácia HCl SVa umiestnenej na pozemku parc.č. 53/17, v objekte súpisné číslo 1096, v k.ú. Železiarne, prevádzkovateľovi a stavebníkovi: U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice.
Navrhovateľ, GLOBAL GROUP, a.s., Bratislava, predložil Ministerstvu životného prostredia SR v zmysle § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer činnosti „Komplex Cassovar“.
Prevádzky na povrchovú úpravu látok, predmetov alebo výrobkov používajúce organické rozpúšťadla, najmä vykonávajúce apretáciu, potlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdornú úpravu, úpravu rozmerov, farbenie, čistenie alebo impregnáciu so spotrebou rozpúšťadla väčšou ako 150 kg.h-1 alebo väčšou ako 200 t za rok.