Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Žiadosť vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Moriace linky, ktorého súčasťou je aj konanie na uskutočnenie vodnej stavby Rekonštrukcia neutralizačnej stanice SVa umiestnenej na pozemkoch parc.č. 53/1, 53/92, 53/93, 53/23, 53/90, v k.ú. Železiarne, prevádzkovateľovi a stavebníkovi: U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
Verejnosť sa môže vyjadriť k žiadosti vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Moriace linky, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie na uskutočnenie stavby RaM Regenerácia HCl SVa umiestnenej na pozemku parc.č. 53/17, v objekte súpisné číslo 1096, v k.ú. Železiarne, prevádzkovateľovi a stavebníkovi: U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice.
Navrhovateľ, GLOBAL GROUP, a.s., Bratislava, predložil Ministerstvu životného prostredia SR v zmysle § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer činnosti „Komplex Cassovar“.
Prevádzky na povrchovú úpravu látok, predmetov alebo výrobkov používajúce organické rozpúšťadla, najmä vykonávajúce apretáciu, potlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdornú úpravu, úpravu rozmerov, farbenie, čistenie alebo impregnáciu so spotrebou rozpúšťadla väčšou ako 150 kg.h-1 alebo väčšou ako 200 t za rok.