Prejsť na obsah

Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti

Na účely ďalšieho textu sa daňou rozumie daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice podľa VZN č. 225.
 
 

PREDMET DANE, DAŇOVNÍK A ZÁKLAD DANE

 
Predmetom dane je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. Predmetom dane nie je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta pri činnostiach spojených s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku.
 
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom motorového vozidla.
 
Základom dane je počet dní vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta.
 
 

VZNIK A ZÁNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI

 
Daňová povinnosť vzniká dňom vjazdu motorového vozidla do historickej časti mesta a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta a zaniká dňom výjazdu motorového vozidla z historickej časti mesta.
 
 

SADZBA DANE

 
Základná sadzba dane za vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti je:
 1. 20 €, ak ide o vozidlo kategórie L, a subkategórie M1 a M2 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg,
 2. 50 €, ak ide o vozidlo subkategórie N1 a N2 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg,
 3. 100 €, ak ide o ostatné vozidlá neuvedené v písm. a) a b).
 
Osobitnú daňovú sadzbu si môže uplatniť držiteľ vozidla, ktorý je oprávnený parkovať vozidlo v garáži alebo v dvornom priestore v historickej časti mimo verejného priestranstva, pričom nemá zabezpečený prístup z ulice mimo historickej časti. Daňovník si môžu zvoliť:
 1. sadzbu dane za vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti vo výške 1 € alebo
 2. sadzbu dane za vozidlo určenú paušálnou sumou vo výške 100 € za kalendárny rok.
 
Zníženie osobitnej daňovej sadzby o 70 % sa použije u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou s trvalým pobytom v historickej časti alebo vlastní nehnuteľnosť v historickej časti.
 
 

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ DAŇOVNÍKA

 
Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer vojsť vozidlom do historickej časti mesta a zotrvať motorovým vozidlom v historickej časti mesta správcovi dane (t. j. mestu Košice), najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
 
Formulár oznámenia o vzniku daňovej povinnosti je zverejnený na webstránke Formuláre a tlačivá. Keďže vo väčšine prípadov sa vyžaduje okrem splnenia oznamovacej povinnosti o vzniku daňovej povinnosti (oznámenia o zámere vojsť a zotrvať v historickej časti) aj predchádzajúce vydanie povolenia, k dispozícii je spoločný formulár žiadosti o povolenie a oznámenia o vzniku daňovej povinnosti.
 
 

VRÁTENIE POMERNEJ ČASTI DANE V PRÍPADE ZÁNIKU DAŇOVEJ POVINNOSTI

 
Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
 
Formulár oznámenia o zániku daňovej povinnosti je zverejnený na webstránke Formuláre a tlačivá.
 
 

OSLOBODENIE OD DANE

 
Subjekty oslobodené od dane:
Od dane sú oslobodené
 1. mesto, mestské časti a Košický samosprávny kraj,
 2. rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené subjektmi uvedenými v písm. a).
 
Spôsoby využitia vozidla, ktoré sú oslobodené od dane:
Od dane je oslobodený vjazd a zotrvanie vozidla v historickej časti, ak
 1. vodič vozidla je oprávnený vojsť do pešej zóny podľa osobitného predpisu, pričom
  1. vozidlo sa použije na prepravu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
  2. vozidlo je označené osobitným označením vozidla lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo
  3. vozidlo je označené osobitným evidenčným číslom,
 2. vozidlo sa použije pri organizovaní verejného spoločenského alebo kultúrneho podujatia,
  1. ktorého organizátorom je vyššie uvedené subjekty (oslobodené od dane), bez ohľadu na to, kto je držiteľom vozidla, alebo
  2. ak ide o podujatie určené pre verejnosť bez vstupného,
 3. vozidlo sa použije na zásobovanie prevádzok nachádzajúcich sa v historickej časti za podmienky uvedenej ďalej,
 4. vozidlo sa použije na verejnoprospešné účely na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej s mestom alebo mestskou časťou, najmä za účelom zabezpečenia čistoty a údržby verejných priestranstiev a verejných zariadení za podmienky uvedenej ďalej,
 5. vozidlo sa použije na dovoz nákladu väčšieho objemu za podmienky uvedenej ďalej,
 6. vozidlo sa použije na poskytovanie poštových služieb alebo doručenie zásielok za podmienky uvedenej ďalej,
 7. vozidlo sa použije v priamej súvislosti s činnosťou, vo vzťahu ku ktorej príslušný správny orgán rozhodol o povolení zvláštneho užívania miestnej cesty v historickej časti mesta (najmä v súvislosti so stavebnou činnosťou),
 8. ide o služobné vozidlá orgánov Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, ozbrojených síl a zborov SR,
 9. ide o služobné vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci a Hasičského a záchranného zboru pri služobnom výkone a vozidlá poskytujúce prepravnú službu podľa osobitného predpisu pri služobnom výkone,
 10. ide o vozidlá pohotovostných alebo havarijných služieb pri služobnom výkone.
 
Oslobodenie od dane podľa písm. c) až f) platí len v prípade, ak ku vjazdu a zotrvaniu vozidla v historickej časti dôjde výlučne počas určenej doby zásobovania uvedenej na príslušnej dopravnej značke.
 
Oslobodenie od dane v prípade činnosti pre mesto Košice:
Od dane je tiež oslobodený vjazd a zotrvanie vozidla v historickej časti, ak ku vjazdu a zotrvaniu vozidla v historickej časti dôjde na základe osobitnej požiadavky mesta, najmä v súvislosti s plnením úloh verejnej správy.
 
Dôležité upozornenie:
Oslobodenie od dane podľa VZN č. 225 nezakladá žiaden právny nárok na vydanie povolenia vjazdu do pešej zóny podľa VZN č. 226.