Prejsť na obsah

Povolenie vjazdu vozidla do historickej časti mesta Košice

V súčasnosti sa vstup motorových vozidiel do historickej časti mesta (pešej zóny) riadi príslušnou dopravnou značkou „Pešia zóna“ s dodatkovým textom „Okrem zásobovania“ vo vymedzenom čase od 22:00 hod. do 9:00 hod. (max. 15 min.) a „Okrem povolenia MMK“.
 
Povolenie pre vstup do pešej zóny sa nevyžaduje v prípadoch špecifikovaných zákonom o cestnej premávke (§ 44 ods. 7 a § 126 ods. 2), ani v prípadoch, ktoré vo vymedzenom čase spadajú pod termín zásobovanie podľa prílohy č. 5 k vyhláške č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení.
 
V ostatných prípadoch možno vojsť motorovým vozidlom do historickej časti mesta len s predchádzajúcim povolením mesta Košice. Pravidlá vydávania povolení sú ustanovené vo VZN č. 226.
 
 

VYDÁVANIE POVOLENÍ DO PEŠEJ ZÓNY

 
Na vydanie povolenia nie je právny nárok, a to ani v prípade, ak je vjazd (resp. zotrvanie) vozidla v historickej časti oslobodené od miestnej dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti. Povolenie sa vydáva s časovým obmedzením s prihliadnutím na dôvod vjazdu motorového vozidla do pešej zóny. V povolení možno určiť ďalšie podmienky.
 
Vo všeobecnosti existujú tri základné okruhy prípadov, v ktorých sa vydávajú povolenia podľa VZN č. 226:
 1. prípady, kedy mesto vydá povolenie za podmienky, že tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody v pešej zóne,
 2. prípady, kedy mesto môže vydať povolenie z dôvodov hodných osobitného zreteľa s prihliadnutím na miestne pomery v pešej zóne,
 3. povolenie sa považuje za vydané priamo na základe VZN č. 226.
 
K prvému okruhu prípadov:
Mesto spravidla vydá povolenie
 1. držiteľovi motorového vozidla, ktorý je oprávnený parkovať toto vozidlo v garáži alebo v dvornom priestore v historickej časti mimo verejného priestranstva, pričom nemá zabezpečený prístup z ulice mimo historickej časti,
 2. používaného pri zabezpečení stavebných prác, správy a údržby nehnuteľností v pešej zóne a údržbu inžinierskych sietí,
 3. na základe osobitných zmluvných vzťahov mesta, najmä v súvislosti s plnením úloh verejnej správy.
 
K druhému okruhu prípadov:
Mesto môže vydať povolenie vo vzťahu k motorovému vozidlu, ktoré sa použije
 1. pri organizovaní verejného spoločenského alebo kultúrneho podujatia v pešej zóne,
 2. na zásobovanie prevádzok nachádzajúcich sa v historickej časti mimo doby určenej dopravnou značkou,
 3. na verejnoprospešné účely,
 4. na dovoz nákladu väčšieho objemu, ktorý nie je možné prepraviť iným spôsobom,
 5. na poskytovanie poštových služieb alebo doručenie zásielok,
 6. v priamej súvislosti s činnosťou, vo vzťahu ku ktorej príslušný správny orgán rozhodol o povolení zvláštneho užívania miestnej cesty v historickej časti mesta (najmä v súvislosti so stavebnou činnosťou),
 7. na príležitostnú koľajovú dopravu,
 8. pri konaní sobáša, najviac však v rozsahu jedného motorového vozidla,
 9. v iných obdobných prípadoch.
 
K tretiemu okruhu prípadov:
Podmienka vydania povolenia sa považuje za splnenú, ak ide o:
 1. služobné vozidlá orgánov Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, ozbrojených síl a zborov SR a mestskej polície,
 2. služobné vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci a Hasičského a záchranného zboru pri služobnom výkone a vozidlá poskytujúce prepravnú službu podľa osobitného predpisu pri služobnom výkone,
 3. motorové vozidlá mestskej polície a motorové vozidlá správcu miestnych ciest v pešej zóne,
 4. motorové vozidlá pohotovostných alebo havarijných služieb pri služobnom výkone.
V prípade tretieho okruhu prípadov nie je nutné žiadať mesto o vydanie povolenia.
 
 

ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA DO PEŠEJ ZÓNY

 
Formulár žiadosti je zverejnený na webstránke Formuláre a tlačivá. Keďže vo väčšine prípadov sa vyžaduje okrem samotného povolenia aj splnenie oznamovacej povinnosti o vzniku daňovej povinnosti (tzv. oznámenie o zámere vojsť a zotrvať v historickej časti), k dispozícii je spoločný formulár žiadosti o povolenie a oznámenia o vzniku daňovej povinnosti.
 
 

ZÁKLADNÉ PODMIENKY UŽÍVANIA PEŠEJ ZÓNY

 
S výnimkou motorových vozidiel z „tretieho okruhu prípadov“ (viď vyššie) je vodič motorového vozidla povinný umiestniť povolenie vydané v listinnej podobe za čelné sklo motorového vozidla na viditeľnom mieste; to neplatí, ak bolo povolenie vydané v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu.
 
Motorovým vozidlám je na Hlavnej ulici určený električkový pás a v ostatných častiach pešej zóny stred ulice, ak v povolení nie je určené inak. Pri užívaní pešej zóny je nutné dbať na zvýšenú pozornosť voči chodcom, predovšetkým voči osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, a voči cyklistom pohybujúcim sa na pruhu určenom pre cyklistov.
 
Motorové vozidlá môžu zotrvať v pešej zóne len na čas nevyhnutný na splnenie účelu vjazdu motorového vozidla do pešej zóny.