Prejsť na obsah

Všeobecné informácie o vjazde motorového vozidla do historickej časti

Vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice

 

LEGISLATÍVA

 
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
VZN mesta Košice č. 225 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice
VZN mesta Košice č. 226 o režime užívania historickej časti mesta Košice
 
 

VYMEDZENIE HISTORICKEJ ČASTI MESTA KOŠICE

 
Historickú časť mesta Košice podľa VZN tvorí územie mesta Košice, ktoré je ohraničené ulicami:
 1. Hlavná v časti úseku od ulice Rooseveltova po Kasárenské námestie, vrátane pasáži vedúcich z Hlavnej,
 2. Františkánska,
 3. Biela,
 4. Univerzitná,
 5. Pri Miklušovej väznici,
 6. Mlynská v časti úseku od ulice Puškinova po Hlavnú,
 7. Zvonárska,
 8. Vrátna v časti úseku od ulice Bočná po Hlavnú,
 9. Alžbetina v časti úseku od ulice Bočná po Hlavnú,
 10. Zámočnícka,
 11. Uršulínska,
 12. Poštová v časti úseku od ulice Mäsiarska po Hlavnú.
Historická časť sa príslušnými dopravnými značkami označuje ako pešia zóna.
 
 

PREČO SA REGULUJE VJAZD DO HISTORICKEJ ČASTI

 
Hlavným cieľom regulácie je zvýraznenie charakteru historickej časti mesta ako lokality určenej predovšetkým pre peších (chodcov) rovnako, ako je to obvyklé v mnohých európskych a slovenských mestách. Pri tom sa berie na zreteľ skutočnosť, že centrum mesta Košice je súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie, ktorá je svojou rozlohou najväčšia mestská pamiatková rezervácia na Slovensku. V tejto lokalite sa nachádza mnoho vzácnych historických pamiatok.
 
Okrem návštevníkov sa však pri nastavovaní pravidiel prihliadalo aj na oprávnené záujmy podnikateľov a miestnych obyvateľov.
 
Regulácia vjazdu a zotrvania motorových vozidiel v historickej časti sa dosahuje dvomi základnými spôsobmi: